Overheid, Politiek & Wetgeving

De redactie van het televisieprogramma "Undercover in Nederland" heeft een zogenoemde "signaleringslijst" in handen gekregen uit november 2009, met daarop ongeveer 2800 namen van mensen die niet zomaar een nieuw paspoort mogen krijgen of die hun paspoort moeten inleveren....

....Elke maand stuurt het Agentschap BPR van het Ministerie van BZK zo’n signaleringslijst naar alle gemeenten en naar alle vestigingen van de Koninklijke Marechaussee. Dit gebeurt met de vermelding "dienstgeheim". Zodra een gemeente of een vestiging van de Marechaussee een actuele lijst krijgt, moet de lijst van de vorige maand vernietigd worden. Op deze manier moet de privacy van de mensen op de lijst bewaard worden.

Blijkbaar is er bij één gemeente iets flink misgegaan: iemand die bij een gemeente een gemeentegids aanvroeg, kreeg per ongeluk niet de gevraagde gids maar de signaleringslijst toegestuurd.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.bprbzk.nl

Voordat u een keuze maakt voor een partij of een partijleider, stel u zichzelf eens de vraag: in welk Nederland wil ik leven? Hoe ziet mijn land er over tien jaar uit en waarmee moeten we aan de slag voor een humane samenleving?....

....Ons vrijheidsideaal wordt steeds vaker opgeofferd aan veiligheidsmaatregelen die de privacy ernstig aantasten.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.eindhovensdagblad.nl

De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bestaat dertig jaar, maar openbaarheid is in Nederland anno 2010 geen vanzelfsprekende bestuursreflex. Dat komt niet alleen door verouderde wetgeving. De ‘Oekaze Kok’ legde de informatiedeling van ambtenaren met parlementariërs en andere externen aan banden. Onder Balkenende werden de termijnen voor de WOB verlengd, de uitzonderingsgronden verruimd, en legde een verkrampt veiligheidsdenken een extra sluier rondom ‘geheime’ overheidsinformatie.

Tweede Kamerlid Mariko Peters kondigt daarom vandaag aan dat ze komt met een initiatiefwet voor openbaarheid van informatie. De initiatiefwet moet de overheidsinstanties voorbereiden om informatie sneller vrij te geven en het moet ze vooral transparanter te maken. Vandaag lanceert Peters een plan waarin ze tien voorstellen doet.

Lees de voorstellen brief hier

Bronnen van dit artikel NRC (abo-versie) en www.groenlinks.nl

10 mei jongstleden stuurde Vrijbit een brief aan alle burgemeesters in Nederland met het verzoek zelf, of in samenwerking met collega burgemeesters, zo spoedig mogelijk de rechter om hulp te vragen bij uitvoering van de Paspoortwet. De NVVB is inmiddels door veel gemeenten benaderd met een verzoek te adviseren in het opstellen van een reactie.

Vrijbit roept burgemeesters op de rechter te vragen bevrijd te worden uit de onmogelijke positie waarin burgemeesters volgens Vrijbit, door loyale uitvoering van de Paspoortwet zijn geplaatst tegenover inwoners van gemeenten. In het bijzonder voor die inwoners voor wie de Paspoortwet onacceptabel is, stappen te zetten omdat Vrijbit meent dat burgemeesters een primaire zorgplicht hebben. De oproep van Vrijbit is hier te lezen.

De NVVB is op dit moment in overleg met onder andere de VNG om u van een goed advies te kunnen voorzien. Zo snel mogelijk hoopt de NVVB u meer duidelijkheid te kunnen geven.

Bron van dit artikel; www.nvvb.nl (ned. ver. voor burgerzaken)

We betreden een nieuwe fase in de informatiesamenleving. Een invasie van informatie-technologieën neemt bezit van deze ruimte. De ov-chipkaart, betaalmobieltjes en het realtime web. Samen vormen ze een gigantisch net.

Overheden, bedrijven maar ook burgers maken er gebruik van om alles en iedereen te volgen. De Nederlander was eerst ‘op het Net’ maar is nu ‘in het Net’.

Hoeveel controle hebben we nog in eigen hand? Willen we van onze stad ‘een virtuele vesting met een digitale slotgracht’ maken? Of is er straks behoefte aan digitale stiltezones?

Lees het volledige artikel bij de bron; www.rathenau.nl met een beschrijving vindt van ieder hoofdstuk uit het boek 'Check in/Check out'

Vragen van de leden Van Gent (GL) en Smits (SP) aan de ministers van V&W en van Binnenl. Zaken en Koninkrijksrelaties.

1 Kent u het bericht “OV-site lekt persoonlijke gegevens 168.000 reizigers”? 

2 Zou het niet beter zijn om websites die dienen ter introductie en exploitatie van de OV-
chipkaart onder rijksverantwoordelijkheid te brengen, omdat decentrale overheden kennelijk
niet altijd in staat zijn de privacy van burgers afdoende te beschermen en ook de efficiëntie
hierbij gebaat is? Zo nee, waarom niet?

3 Wat vindt u van de suggestie een meldplicht in te stellen voor instanties die geconfronteerd
worden met gelekte data, zoals in de Verenigde Staten al jaren het geval is?

4 Wat is uw oordeel over het feit dat vervoerders in het midden van het land bij de introductie van de OV-chipkaart alleen financiële voordelen bieden aan reizigers met een persoonlijke OV-chipkaart en niet aan reizigers met een anonieme kaart?

Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Justitie over het verzamelen van gegevens door Google.

1
Wat is uw mening over het bericht dat Google in Duitsland data heeft verzameld via wifi-
netwerken?
2
Acht u het mogelijk dat Google deze data ook verzameld heeft van Nederlandse gebruikers?
Zo nee, waarom niet? Indien u dit mogelijk acht, bent u bereid te onderzoeken of dit ook
daadwerkelijk gebeurd is? Zo nee, waarom niet?
3
Indien blijkt dat in Nederland gegevens verzameld en opgeslagen zijn door Google, bent u dan bereid het Openbaar Ministerie te verzoeken onderzoek te doen of er strafbare feiten zijn
gepleegd? Zo nee, waarom niet?
4
Wanneer er naar uw mening geen strafbare feiten zijn gepleegd, vindt u het dan wenselijk de
wet hierop aan te passen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
5
Welke andere stappen zijn mogelijk indien komt vast te staan dat Google inderdaad
onrechtmatig persoonsgegevens heeft verzameld?

Bron: www.ikregeer.nl

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha