Overheid, Politiek & Wetgeving

In internationaal verband, zowel binnen de VN als de Raad van Europa, is afgesproken dat alle lidstaten een nationaal mensenrechteninstituut oprichten. Nederland heeft deze oproepen ondersteund.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe een nationaal mensenrechteninstituut op te richten: het College voor de rechten van de mens.

Het College zal tot doel hebben de mensenrechten in Nederland te beschermen en de naleving daarvan te bevorderen. Het College zal een cruciale schakel zijn tussen het maatschappelijk middenveld, nationale en internationale organisaties. Zo zal het op belangrijke wijze bijdragen aan het vertalen van het beginsel menselijke waardigheid naar handreikingen om aan dat beginsel in de praktijk vorm te geven. Het College wordt hiermee hoeder van de menselijke
waardigheid.

Lees alles bij de bron; www.ikregeer.nl 

Het document als pdf 

Evaluatie stimuleringsregeling intensivering opsporing en controle.

 In 2003 is de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling intensivering opsporing en controle Abw’ (verder: TSIOC) ingevoerd. Via deze regeling konden gemeenten tot 1 januari 2008 subsidie krijgen voor het opzetten of uitbreiden van een opsporings-samenwerkingsverband of voor het financieren van extra controle- en/of opsporingscapaciteit.

De regeling is inmiddels verlengd tot eind 2010. Om te beslissen over eventuele voortzetting van de subsidie na dit moment, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Regioplan de opdracht gegeven de TSIOC te evalueren.

....Met name grotere gemeenten zetten de extra opsporingsformatie, die mogelijk is geworden door de subsidieregeling, voor preventieve taken in. Kleinere gemeenten, waarvoor het niet rendabel is om apart iemand voor deze taak aan te stellen, kunnen door samenwerking profiteren van de formatie van de centrumgemeente. Meestal bestaat de samenwerking eruit dat kleine gemeenten, die vaak geen eigen sociale recherche hebben, formatie inhuren bij grotere gemeenten, bijvoorbeeld wanneer zij versterking nodig hebben bij huisbezoeken.

Lees het volledige rapport hierDe Nederlandse overheid overweegt om streams van tv-programma’s van de openbare omroep af te sluiten op tijdstippen dat de leeftijdsclassificatie dit vereist.

Nederland nam eind vorig jaar de Europese richtlijn uit 2007 voor ‘Audiovisuele Mediadiensten’ op in zijn wetgeving. Die aanbeveling moet onder meer kinderen beschermen tegen ongepaste video’s op het internet.

Zo zouden programma’s met een 12-plusrating, die te bekijken zijn via websites als Uitzending Gemist, niet voor acht uur ’s avonds vertoond mogen worden. Voor programma’s die alleen geschikt zijn voor kijkers van zestien jaar en ouder kan dat pas vanaf tien uur.

Lees alles bij de bron; www.zdnet.nl 

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Rijkswaterstaat (IVW) en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) gaan de gegevens uit IVS'90 niet gebruiken voor handhavingstaken. Ze gaan de afspraken in het privacyreglement respecteren en nakomen.

Koninklijke Schuttevaer vroeg van de overheid duidelijkheid over de privacy omdat verwarring was ontstaan over de privacybescherming na de invoering van AIS. Rijkswaterstaat leek ruimte te bieden aan het gebruik van de gegevens uit IVS voor controle op de scheepvaart.

Lees alles bij de bron; www.schuttevaer.nl 

Er komt een Nederlandse versie van de internationale Right to Know Day, bedoeld om het belang van belang van openbaarheid van beleid onder de aandacht te brengen. Op de Right to Know Day, 28 september, wordt de ‘De meest transparante ambtenaar 2010’ en diens tegenhanger ‘De Obstructor 2010’ gepresenteerd.

Lees alles bij de brn; www.binnenlandsbestuur.nl 

De onafhankelijke rekenkamer van Dordrecht probeert maximaal inzichtelijk te maken welke banden gemeentebestuurders met organisaties hebben. Hoever gaat dat onderzoek om het openbaar bestuur doorzichtig te maken. Wanneer is er sprake van privacy en wanneer hoort openheid bij het algemeen belang en een integer besturen?

Oud-raadslid Diny Koppens geeft haar mening op haar webste:

Als ik het onderzoeksresultaat lees tot nu toe ( want de Rekenkamer is nog niet klaar), dan constateer ik niet dat de directeur van de Rekenkamer ook maar iemand beschuldigt van belangenverstrengeling. Het enige wat hij duidelijk en inzichtelijk heeft gemaakt zijn de netwerken die de bestuurders en raadsleden hebben, en welke organisaties daar in hangen...

...Geen openheid geven over gegevens van familieleden van bestuurders onder het mom van de privacy is zeker te respecteren, alleen moeten we dan wel beseffen dat we kilo’s boter op het hoofd hebben als je realiseert dat de binnenlandse veiligheidsdienst jaarlijks duizenden malen meer telefoongesprekken van Nederlanders aftapt dan in de hele Verenigde Staten, en dat ongevraagd en willekeurig, en vooral: zonder toestemming.

Lees alles bij de bron; www.dordrecht.net 

De VNG wil een modernisering van de Wet openbaarheid van bestuur. Vrijwel alle overheidsinformatie moet aan burgers vanzelf digitaal beschikbaar worden gesteld. 

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) uit 1980 moet naar Amerikaans en Scandinavisch voorbeeld worden gemoderniseerd, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Lees alles bij de bron; www.binnenlandsbestuur.nl 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha