Overheid, Politiek & Wetgeving

Ondanks kritiek van de Raad van State wil het kabinet zorgen dat banken meer (transactie)gegevens van cliënten met elkaar kunnen uitwisselen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Het idee achter het kabinetsplan is om zo de druk, die uitgaat van de zogenaamde transactie-monitoring, op banken te verlichten.

Als er een gezamenlijke monitoring is, zou dat schelen in tijd, energie en kosten.

Ook andere instellingen zoals makelaars, belastingadviseurs, notarissen en advocaten zouden bepaalde informatie moeten gaan uitwisselen in het kader van het cliëntenonderzoek. Daarnaast komt er een verbod voor handelaren op contante betalingen voor goederen vanaf 3000 euro.

Al in 2021 uitte de RvS kritiek op het plan, omdat enkele maatregelen leiden tot vergaande inbreuken op de vertrouwelijkheid van gegevens van mogelijk miljoenen burgers en bedrijven. 

De meningen van toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegeven, en ook de publieke opinie kan eraan bijdragen dat het voor beroepsgroepen moeilijker gaat worden om die data te delen.

Alles bij de bron; BNR


 

De VVD heeft minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid om opheldering gevraagd over de gebrekkige logging bij de Belastingdienst wat onderzoek naar corrupt personeel zou hinderen. Ook wil de partij weten hoeveel medewerkers van de fiscus toegang tot de gegevens van burgers hebben en met hoeveel organisaties de database van de Belastingdienst is gekoppeld. De bewindsvrouw is gevraagd om de in totaal zestien Kamervragen met spoed te beantwoorden...

..."Klopt het dat de database van de Belastingdienst is gelinkt aan de bestanden van de Rijkdienst voor het Wegverkeer?", vragen Idsinga en Michon-Derkzen verder, die ook willen weten aan welke bestanden van andere instanties de database van de Belastingdienst nog verder is gekoppeld. 

Hoewel Yesilgoz is gevraagd om met spoed te reageren staat voor het beantwoorden van Kamervragen een maximale termijn van drie weken.

Alles bij de bron; Security


 

Minister Adriaansens van Economische Zaken roept Nederlanders op om vaker aangifte of melding van cybercrime te doen. Dat gebeurt nu vrij weinig, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research.

Zeven op de tien Nederlanders die met cybercrime privé te maken kreeg doet daar geen melding of aangifte van. Wanneer men dit wel doet, wordt er het meest melding bij de Fraudehelpdesk (16 procent) gedaan. Vijf procent doet aangifte bij de politie.

De voornaamste redenen om geen melding of aangifte te doen is dat men denkt dat het geen zin heeft (29 procent) of dat men het zelf wil oplossen (26 procent). Nederlanders ouder dan 40 jaar doen vaker wel een melding of aangifte. Onder de 40 jaar zegt men relatief vaak geen actie te ondernemen omdat ze het niet zo belangrijk vinden...

"Veel Nederlanders zijn bereid om beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals het uitvoeren van updates of bij het inloggen op systemen of apparaten. Dat alleen is niet voldoende. Het gaat er om dat we óók alerter zijn. Dus ik roep consumenten en bedrijven op om ook vaker online risico’s te melden en zeker het kleine mkb om digitale veiligheid een dagelijks onderdeel te laten zijn van hun ondernemerschap", aldus minister Adriaansens.

Alles bij de bron; Security


 

De Nederlandse privacytoezichthouder schrijft in een advies aan de minister dat de wet moet worden aangepast voor die naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het advies gaat over de Wet toekomst accountancysector.

Onderdeel van de wet is dat accountantskantoren in bepaalde gevallen individuele accountants moeten beoordelen 'op basis van kwaliteitsindicatoren'. Die rapportages worden openbaar beschikbaar. Dat keurt de Autoriteit Persoonsgegevens af.

Het rapporteren over en vervolgens openbaar maken van prestaties op naam van de accountant levert 'een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken accountant op', schrijft de AP

De toezichthouder zegt dat het huidige wetsvoorstel die privacyinbreuk niet rechtvaardigt. De minister kan niet aantonen dat de belangen van die kwaliteitsverbetering opwegen tegen de privacyinbreuken. Sterker nog, in het wetsvoorstel is die belangenafweging volgens de waakhond helemaal niet gemaakt.

Daarnaast zijn er te weinig manieren om de privacyimpact te beperken. De AP noemt daar verschillende opties voor, zoals de mogelijkheid een score aan te vechten voor die openbaar wordt. Zulke voorbeelden staan niet in het wetsvoorstel opgenomen. Tot slot ontbreekt een bewaartermijn in de wet waardoor niet duidelijk is hoe lang gegevens opgeslagen blijven.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Het kabinet zal een motie van de Partij voor de Dieren die oproept tot het in stand houden van end-to-end encryptie uitvoeren en Europese voorstellen die end-to-end encryptie onmogelijk maken niet steunen. De motie werd met 128 stemmen voor en 22 stemmen tegen aangenomen. Alleen het CDA, ChristenUnie en de SGP stemden tegen.

Wel blijft wetenschappelijk onderzoek naar het verkrijgen van toegang tot versleuteld materiaal mogelijk. Dat laat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer weten. 

....Geregeld stellen experts dat inlichtingendiensten in een "gouden eeuw van surveillance" leven. Het aftappen van versleutelde berichten is lastiger geworden, maar zoveel andere vormen van surveillance zijn tegenwoordig veel eenvoudiger.

Daarnaast kan de metadata die wel beschikbaar is vaak zeer veel informatie over het privéleven van iemand prijsgeven en met wie, wanneer en op welk moment er is gecommuniceerd.

Alles bij de bron; Security


 

De Tweede Kamer stemde dinsdag unaniem voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Deze wet moet ervoor gaan zorgen dat patiëntgegevens straks digitaal kunnen worden uitgewisseld. 

In april werd het wetsvoorstel al goedgekeurd in de ministerraad. Het wetsvoorstel werd al in 2018 voorgedragen door voormalig minister Bruno Bruins. Hij wilde in 2018 al dat de toestemmingsvraag voor het delen van gegevens zou verdwijnen. Patiënten moeten tot op heden namelijk toestemming geven voor het elektronisch delen van gegevens.

Door de Wegiz wordt het verplicht voor zorginstellingen om dit stap voor stap in te voeren. Voordat het zover is moet de wet nog wel langs de Eerste Kamer.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Burgers kunnen straks digitaal zien welke organisaties hun gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) hebben opgevraagd en waarom. Daarnaast zal de BRP de bron voor de nog te ontwikkelen digitale id-wallet vormen. Dat laat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer over de doorontwikkeling van de BRP weten.

De BRP bevat persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland. Zo houden gemeenten persoonsgegevens van burgers bij in de BRP, zoals wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.

Persoonsgegevens in de BRP worden voor altijd bewaard. Als een organisatie persoonsgegevens uit de BRP krijgt, wordt de registratie van deze verstrekking 20 jaar bewaard. Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens uit de BRP krijgen.

Sinds maart van dit jaar kunnen burgers via MijnOverheid inzien welke organisaties hun BRP-gegevens automatisch ontvangen als er een gegeven van die burger wijzigt, bijvoorbeeld het adres bij verhuizing. Straks zal ook het "protocolleringsoverzicht van verstrekkingen" uit de BRP digitaal beschikbaar komen. Het overzicht bestaat uit de organisaties die gegevens hebben gekregen waarin naast gegevens van de organisatie, ook een toelichting is opgenomen, waarin de grondslag van de verstrekking wordt uitgelegd.

Alles bij de bron; Security


 

De CoronaMelder-app, die ons waarschuwde als we in de buurt waren geweest van een besmette persoon, blijft buiten werking. Dat meldt zorgminister Ernst Kuipers dinsdag in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer.

Het aantal coronabesmettingen is nu relatief klein en er worden nog maar weinig mensen met corona opgenomen in ziekenhuizen en op de ic's. "Daarom is verdere verlenging van de wet niet noodzakelijk", schrijft de minister in zijn brief.

Alles bij de bron; NU


 

Beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91 steunt het voorgestelde zorgakkoord van het kabinet niet. Volgens NU'91 is er in het zogeheten Integraal Zorgakkoord (IZA) te weinig financiële ruimte om de lonen in de zorg te kunnen verhogen en wordt de werkdruk voor zorgprofessionals niet verlicht...

...Verder noemt NU'91 het onacceptabel dat zijzelf en andere vakbonden niet zijn betrokken bij het concept voor het zorgakkoord zoals het er nu ligt.

De Landelijke Huisartsenvereniging meldde maandagavond het akkoord niet te tekenen vanwege onvoldoende vertrouwen. Ook ActiZ, een van de grootste brancheorganisaties van de Nederlandse zorg, liet diezelfde avond weten het akkoord nu niet tekenen.

Alles bij de bron; BNR


 

Vraag 2; In hoeverre vindt u het wenselijk dat commerciële bedrijven het ontwikkelen van medische apps - waarbij gevoelige medische data wordt verwerkt – sponsoren, terwijl deze bedrijven ook een commercieel belang hebben bij de inhoud van deze data?

Antwoord vraag 2; Voorop staat dat gegevens over de gezondheid van personen tot de meest gevoelige gegevens behoren en dat deze gegevens op uitermate zorgvuldige wijze bewaard moeten worden en dat effectieve maatregelen getroffen moeten worden om te voorkomen dat zij uitlekken.

De staatssecretaris van BZK en ik betreuren dat dit heeft plaatsgevonden en zetten ons in om bijzondere persoonsgegevens goed te (blijven) beschermen. Het is primair aan zorgaanbieders zelf om te zorgen dat voldaan wordt aan de wet- en regelgeving en daar goede voorzieningen voor te treffen. Daarnaast is goede controle op de naleving van deze regels noodzakelijk. Wij vinden het echter niet per definitie onwenselijk dat commerciële bedrijven medische apps ontwikkelen...

...Gegevens over de gezondheid vallen onder de bijzondere categorieën persoonsgegevens die onder de AVG extra bescherming genieten. Het uitgangspunt daarbij is dat de verwerking van gezondheidsgegevens verboden is, behalve in een aantal uitzonderingsgevallen. Een van die uitzonderingen is dat de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van deze gegevens voor specifieke doelen....

...Voor degenen die geen medisch beroepsgeheim hebben, maar wel beroepsmatig op de hoogte raken van behandelgegevens van de patiënt, zoal ICT-ers, geldt overigens een afgeleid medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat voor hen dezelfde regels gelden als voor hulpverleners.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!