45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Overheid, Politiek & Wetgeving

Toezichthouder: 'Burgerrechten slecht beschermd bij toepassen aftapwet'

De rechtsbescherming van burgers zou in het geding zijn, omdat de twee geheime diensten de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv2017) - in de volksmond 'sleepwet' of 'aftapwet' genoemd - nog niet goed uitvoeren. 

Dat leidt tot "hoge risico's" voor onrechtmatig handelen door de diensten, constateert de toezichthouder CTIVD in een eerste ''stevige'' rapportage over de Wiv die dinsdag werd gepubliceerd. Zowel de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) schiet op meerdere punten flink tekort...

...De diensten moeten volgens de waakhond nog veel en concrete stappen zetten om te voldoen aan de eisen van de Wiv. ''Het is een stevige boodschap'', beaamt een woordvoerder van de toezichthouder. De achterstand kan volgens haar te maken hebben met de omvattendheid van de nieuwe wet, die de diensten mogelijk hebben onderschat.

''Omdat het operationele diensten zijn, leggen zij vooral de nadruk op de nationale veiligheid. Maar in de nieuwe wet moet de rechtsbescherming van de burgers gelijk opgaan.''

Alles bij de bron; NU


 

‘De persoonsdatakluis moet weer open!’

Maandag 26 november overlegde de Tweede Kamer over een initiatiefnota van VVD en D66. Het onderwerp van deze nota was de online identiteit en regie van burgers op de eigen persoonsgegevens. Centraal daarbij stond een in GBA-kringen bekend begrip: de digitale kluis met persoonsgegevens, zoals oorspronkelijk in het rapport van de CMGBA opgenomen.

De digitale kluis kan naast (vanuit de GBA aangeleverde) persoonsgegevens ook andere sectorale gegevens bevatten (zoals bijvoorbeeld het belastbaar inkomen) die door de administrerende instantie ter beschikking worden gesteld aan de burger. Via deze kluis heeft de burger een eigen overzicht van zijn of haar gegevens. De burger kan deze naar eigen inzicht verstrekken aan organisaties met een niet-publieke taak die daarin geïnteresseerd zijn.’ 

Met zo’n digitale kluis (hierna te noemen: digikluis) krijgt de burger regie op de eigen persoonsgegevens, want de burger heeft de sleutel van de eigen digikluis. Zoals initiatiefnemers Jan Middendorp (VVD) en Kees Verhoeven (D66) schrijven: ‘Met die online identiteit kunnen mensen de controle terugpakken over hun identiteit en persoonsgegevens bij de digitale overheid’. Greep op de online identiteit en over wie wat van je weet is ondertussen een majeur maatschappelijk vraagstuk geworden.

Alles bij de bron; DigiOverheid


 

OM sloopt één v/d laatste restjes privacy: wil af van briefgeheim op postpakketten

Het Openbaar Ministerie (OM) wil verdachte postpakketten direct kunnen openen. Het briefgeheim maakt het openen en de opsporing van de daders lastig en tijdrovend.  

Postpakketten verstuurd via PostNL vallen onder het briefgeheim. De reden hiervoor is dat PostNL van oudsher een postbedrijf is en daardoor onder de Postwet valt. De andere aanbieders vervoeren slechts pakketten en geen brieven, en vallen daardoor niet onder de Postwet.

De crime fighters vinden dat de opsporing veel sneller en effectiever zou kunnen als zij niet beperkt zouden worden door het briefgeheim. Nu is allereerst schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris nodig om het briefgeheim op te heffen. De pakketten mogen daarna alleen onder toeziend oog van een officier van justitie worden geopend. Deze gang van zaken neemt soms weken in beslag. 

Het briefgeheim staat in de grondwet. Het OM wil dat alleen het briefgeheim op pakketten wordt opgeheven. Hierin zit vaak minder privacygevoelige informatie dan in een brief, zegt officier van justitie Barbara van Unnik. Zij vindt dat het belang van de opsporing zwaarder telt dan de privacy.

Alles bij de bron; NOS


 

Kamervragen over "data-speurtocht" van Belastingdienst

De VVD heeft staatssecretaris Snel van Financiën Kamervragen gesteld over de "data-speurtocht" van de Belastingdienst en de privacy van belastingplichtigen. Aanleiding is een recente gerechtelijke uitspraak dat de stichting Museumkaart gegevens over het museumbezoek van één van haar kaarthouders aan de Belastingdienst moet geven. 

Sommige belastingrecht- en privacyexperts maken zich zorgen dat de fiscus toegang tot steeds meer informatie krijgt, waardoor de kans toeneemt dat mensen die geen fraude plegen in het vizier van de Belastingdienst komen. Daarnaast is de Belastingdienst de afgelopen jaren meerdere keren in het nieuws gekomen vanwege problemen met de databeveiliging. 

De staatssecretaris heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden (pdf).

Alles bij de bron; Security


 

Uber krijgt boete van 600.000 euro van de AP

Uber krijgt een boete van 600.000 euro voor het te laat melden van een datalek. Het is voor het eerst dat de Nederlandse privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete oplegt. Het gaat om een datalek dat in 2016 werd gevonden, waarbij onbevoegden toegang hadden tot persoonsgegevens van klanten en chauffeurs, meldt APdinsdag.

Uber had dat lek binnen 72 uur na het vinden moeten melden bij zowel de betrokkenen als AP. Het taxibedrijf verzweeg het lek echter, en betaalde de verantwoordelijke hackers zelfs 100.000 dollar (omgerekend zo'n 88.000 euro) om het lek te verzwijgen. AP legt voor het eerst een boete op wegens de ernst en de verwijtbaarheid van het lek, zegt een woordvoerder van de toezichthouder. "Uber heeft het lek willens en wetens verzwegen", aldus AP. 

Alles bij de bron; NU


 

Stichting Maatschappij en Veiligheid pleit voor het integreren van BOA-organisaties binnen de Nationale Politie

De Stichting Maatschappij en Veiligheid, onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven, pleit voor integratie van BOA-organisaties in de Nationale Politie. Dit om verdere versnippering in het veiligheidsdomein tegen te gaan en de slagkracht van de politie te vergroten.

De politie heeft volgens de SMV twee wettelijke taken die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: opsporing (boeven vangen) en handhaving van de openbare orde en hulpverlening. De laatste jaren worden de activiteiten echter vooral op opsporing geconcentreerd en nemen BOA’s de handhaving van de openbare orde en hulpverlening over. De stichting vindt dit geen wenselijke situatie en geen goed alternatief omdat BOA’s geen algemene opsporingsbevoegdheid hebben, maar een specifieke en afgebakende taak.

Er is volgens de stichting een tweedeling ontstaan tussen de Nationale Politie en het groeiend aantal gemeentelijke handhavingsorganisaties, die meer en meer de vorm van een soort gemeentepolitie aannemen. De SMV zegt te begrijpen dat de politie taken afstoot als dat door capaciteitsproblemen noodzakelijk is, maar keurt af dat dit sluipenderwijs gebeurt, zonder politieke discussie. Daarom pleit de SMV voor een parlementair debat, waarin besloten moet worden of deze versnippering moet worden voortgezet.

Er worden geen keuzes gemaakt, maar er wordt voortdurend aangepast aan de gegroeide praktijk. Zo is een stilzwijgende consensus zonder visie ontstaan, aldus de stichting, die voorstelt om beide wettelijke taken weer aan de Nationale Politie toe te bedelen. Het capaciteitsprobleem is op te lossen door de huidige gemeentelijk handhavingsorganisaties in de Nationale Politie te integreren, zodat die de centrale regie krijgt. Daarnaast kunnen BOA’s tot politieagent worden omgeschoold. 

Het is overigens zeer de vraag of ook burgemeesters enthousiast zullen zijn over het idee. Juist het verlies van de regie over de politie-inzet heeft veel gemeenten ertoe doen besluiten om handhaving en toezicht weer zelf te gaan organiseren. Daarom zal het in veel ogen de voorkeur verdienen om de huidige situatie te continueren, waarbij BOA’s in goede samenwerking met de Nationale Politie blijven toezien op de openbare orde.

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

Ruim 7.000 klachten over nieuwe privacywet ingediend bij toezichthouder

Sinds de invoering van de nieuwe privacywet kwamen er ruim zevenduizend klachten binnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook werd de vragenlijn zo'n tienduizend keer geraadpleegd door organisaties en burgers die meer wilden weten over de nieuwe regels. De eerste officiële evaluatie van de AVG volgt in januari, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

De AP druk bezig is met het analyseren van alle klachten en tips. Er wordt gekeken of er bepaalde knelpunten vaker naar voren komen, die als eerste aandacht verdienen. De waakhond heeft naar aanleiding van het aantal klachten ook een onderzoek ingesteld naar mogelijke overtredingen. Hoeveel dat er precies zijn, wil de waakhond niet zeggen. 

Volgens Otto Volgenant, privacyadvocaat bij Boekx Advocaten, zijn het vooral de kleinere organisaties die de gevolgen van de nieuwe wet voelen. Zoals scholen die geen foto's meer durven te maken. "Als je het mij vraagt is de AVG niet bedoeld om verenigingen bang te maken dat ze de ledenlijst niet mogen delen. Het moet mensen vooral beschermen tegen de grote partijen als Google en Facebook, die erop uit zijn zoveel mogelijk data te verzamelen. En dat businessmodel is niet veranderd", zegt de raadsman. 

Alles bij de bron; NU & Trouw


 

Van Staatssec. Ark: afname vingerafdrukken bijstandsontvangers in Nissewaard in strijd met wet

Het afnemen van de vingerafdrukken van bijstandsontvangers is onwenselijk en in strijd met de privacywetgeving, zo stelt staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken. Van Ark reageerde op Kamervragen over de gemeente Nissewaard, dat via een leerwerkbedrijf vier jaar lang illegaal de vingerafdrukken van uitkeringsgerechtigden verzamelde.

Bij de aanvraag van een uitkering moest er een vingerafdruk worden afgestaan. Weigeraars werden onder druk gezet en dreigden een strafkorting te krijgen. "Toestemming van de bijstandsgerechtigde kan geen grondslag zijn voor verwerking van vingerafdrukken, omdat in deze verhouding tussen overheid en burger immers sprake is van een afhankelijkheidsrelatie en het dus geen in vrijheid gegeven toestemming betreft", schrijft Van Ark.

De staatssecretaris laat verder weten dat het leerwerkbedrijf inmiddels is gestopt met het afnemen van vingerafdrukken en er daarom geen aanleiding is voor verdere actie. Of de Autoriteit Persoonsgegevens met een onderzoek bezig is kan Van Ark niet zeggen, omdat de toezichthouder in principe geen informatie over lopende zaken deelt.

Afsluitend vroegen de Kamerleden of Van Ark vindt dat opgelegde kortingen omdat bijstandsontvangers weigerden een vingerafdruk af te geven ongedaan moeten worden gemaakt. De staatssecretaris laat daarop weten dat bijstandsontvangers die vinden dat er in strijd met de wet is gehandeld naar de rechter kunnen stappen. "Het is uiteindelijk aan de rechter en niet aan de staatssecretaris van Sociale Zaken om op individueel niveau te toetsen of de gemeentelijke besluitvorming in dit kader voldoet aan de geldende wet- en regelgeving."

Alles bij de bron; Security