Overheid, Politiek & Wetgeving

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijkt in meerdere geheime rapportages de politieke partijen PVV en Denk gemonitord te hebben. 

Farid Azarkan (Denk) wil een debat over dit onderwerp met justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Ook zal hij een klacht indienen om zo te achterhalen welke informatie opgevraagd is en welke wettelijke grondslag er voor de monitoring was. Daarnaast wil Azarkan te weten komen wie de vergaarde informatie in handen heeft gekregen. 

De Denk-voorman stelt dat voormalig minister Ferd Grapperhuis van Justitie de Kamer vorig voorjaar onjuist geïnformeerd heeft. Hij zei destijds dat de door de NCTV verzamelde informatie van politieke partijen alleen voor hun veiligheid werd gebruikt, aldus Azarkan. Naar nu blijkt, is er naar veel meer gekeken en informatie over partijen gedeeld met ministeries, politie en buitenlandse inlichtingendiensten.

Inmiddels is de NCTV gestopt met de monitoring, zegt de woordvoerder. Er wordt gewerkt aan een nieuwe wet. Tot die in werking is getreden 'zijn alle activiteiten rond monitoring van open bronnen waarvoor een wettelijke grondslag ontbreekt, gestaakt', laat de woordvoerder weten.

Eerder liet de Autoriteit Persoonsgegevens al haar zorgen weten over de wetswijziging die de NCTV meer mogelijkheden geeft om burgers te volgen. Volgens de AP is het niet duidelijk 'wat voor informatie de NCTV dan zou mogen verzamelen, analyseren en delen'.

Alles bij de bron; BNR


 

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob), die het voor bijvoorbeeld journalisten of burgers mogelijk maakt om informatie bij de overheid op te vragen, is vervangen door een nieuwe wet. Daarmee wordt na veertig jaar afscheid genomen van de Wob, die sinds gisteren is vervangen door de Wet Open Overheid (Woo).

Een verschil met de Wob is dat de Woo naast informatieverstrekking op verzoek overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie gefaseerd openbaar te maken.  De Woo is in 2012 ingediend.

De termijn voor afhandeling van een Woo-verzoek blijft vier weken, maar kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal twee weken worden verlengd, in plaats van vier weken onder de Wob. Daarnaast kan bij meer publieke organisaties een Woo-verzoek worden ingediend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Eerste en Tweede Kamer, de Raad voor de Rechtspraak, de Raad van State en de Nationale ombudsman...

..."Of het met de Wet open overheid beter wordt? Dat is maar de vraag", zegt NRC-redacteur Jorg Leijten die in een artikel voor de krant terugblikt op de Wob. "Veel opgebouwde jurisprudentie is niet meegenomen in de nieuwe wettekst. Verwacht dus veel rechtszaken over wetinterpretaties die al jaren terug bevochten zijn. Een lange adem wordt opnieuw gevraagd."

Alles bij de bron; Security


 

Gemeenten krijgen later dit jaar regels voor het online monitoren van burgers op bijvoorbeeld sociale media, zo laten de ministers van Binnenlandse Zaken en voor Rechtsbescherming weten. Vorig jaar publiceerden de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool onderzoek waaruit bleek dat Nederlandse gemeenten nepaccounts gebruiken om burgers op social media te volgen.

Volgens de bewindslieden is het de overheid niet verboden om persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen te verwerken als dit noodzakelijk is voor haar taken. "De inbreuk die hiermee wordt gemaakt op de privacy van personen varieert per geval. De vuistregel is dat hoe ingrijpender de inbreuk op de privacy is, hoe steviger de wettelijke basis voor die inbreuk moet zijn en hoe groter het publieke belang moet zijn dat daarmee wordt gediend", zo stellen ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze voegen toe dat ambtenaren geen stelselmatig onderzoek mogen uitvoeren zo lang er geen specifieke wettelijke grondslag voor bestaat. Gemeenteambtenaren mogen ook niet gebruikmaken van een privéaccount of een nepaccount op sociale media om toegang te krijgen tot informatie die niet voor iedereen toegankelijk is, zo ook een besloten groep.

Alles bij de bron; Security


 

De SP kamerlid Leijten heeft ministers Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Yesilgöz van Justitie en Veiligheid opheldering gevraagd over de datahonger van de overheid. Aanleiding is een artikel in Trouw van een journalist die uitzocht welke overheidsorganisaties over zijn persoonsgegevens beschikken. Uit het onderzoek blijkt dat overheden voortdurend persoonsgegevens van burgers uitwisselen....

...Leijten wil  dat de ministers verklaren hoe ongerelateerde gemeenten van een inwoner of diens familie - zonder enige verklaarbare reden - in iemands BRP-gegevens kunnen kijken. Bruins Slot en Yesilgöz moeten ook duidelijk maken of ze ervoor kunnen zorgen dat de reden voor inzage in de BRP altijd bewaard blijft, zodat inwoners die de inzage opvragen de verklaring krijgen voor de inzage.

 Leijten sluit haar zeventien Kamervragen af met de vraag of de ministers het in deze tijd, gezien waarschuwingen voor de hoeveelheid data die de overheid heeft over inwoners, de vervuiling in die data en het risico op datalekken en identiteitsfraude, nog gewenst vinden dat gegevens van inwoners via de BRP zo gemakkelijk te raadplegen zijn. De ministers hebben drie weken om met een reactie te komen.

Alles bij de bron; Security


 

Minister Ollongren (Defensie) geeft antwoord op vragen over het jaarplan van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 2022 en het openbaar jaarverslag over het jaar 2020. De vaste commissie voor Defensie heeft de vragen gesteld.

...2. Met betrekking tot (Inter-)Nationale veiligheid en de rol van de MIVD lezen de leden van de PvdA-fractie dat erop wordt gewezen dat het van belang is dat de “Wiv 2017 voldoende aansluit op de technologisch complexe en dynamische inlichtingenpraktijk” en dat het huidige wettelijk kader daarvoor op dit moment te kort schiet. Ook lezen deze leden dat daarbij wordt gesteld dat dit in de praktijk voor de diensten “tot urgente operationele knelpunten, die zich vooral manifesteren in het cyberdomein” leidt. Deze leden vragen de minister daar nader op in te gaan. Zij vragen waar die knelpunten in de praktijk toe leiden.

De leden van de PvdA-fractie hebben bij de totstandkoming van de Wiv 2017 al gepleit voor strenge regels ten aanzien van kabelinterceptie. Zij waren toen al van mening dat vanwege een mogelijk zware inbreuk op de privacy van burgers een onafhankelijke Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) die vooraf toestemming moet geven voor een verzoek tot kabelinterceptie of andere bijzondere bevoegdheden door de AIVD en de MIVD nodig was. Deze leden vragen de minister daar nader op in te gaan.

De leden van de PvdA-fractie zijn er niet van overtuigd dat dergelijk toezicht niet meer nodig zou zijn enkel omdat dat voor de diensten belemmerend zou werken. De rol van de TIB is volgens deze leden juist bedoeld ter voorkoming van ongebreidelde informatievergaring door de diensten. Deze leden vragen de minister hierop nader in te gaan.

Antwoord: Naar aanleiding van de rapporten van de Evaluatiecommissie Wiv 2017 en de Algemene Rekenkamer is een wetswijziging gestart om de Wiv 2017 te herzien....

Echter, door een toenemende en urgente dreiging in het cyberdomein is besloten tussentijds middels een tijdelijke wet een aantal knelpunten versneld te adresseren. Het kabinet werkt aan een voorstel voor een tijdelijke wet die de diensten in staat moet stellen bestaande bevoegdheden effectiever in te kunnen inzetten in onderzoeken gericht op landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland en Nederlandse belangen. Een sluitend systeem van toezicht dat past bij de dynamiek van cyberoperaties maakt deel uit van dit wetsvoorstel. De tijdelijke wet is van 1 tot 18 april 2022 in internetconsultatie geweest....

... 5. Met betrekking tot de Wiv 2017 begrijpen de leden van de PvdA-fractie dat de MIVD in samenwerking met de AIVD en de departementen werkt aan aanpassingen op de huidige Wiv 2017 of nieuwe wetsartikelen. De diensten krijgen de kans om op basis van conceptteksten een uitvoeringstoets uit te voeren. Deze leden vragen of in deze fase van wetgeving ook toezichthouders zoals het TIB of de CTIVD al de gelegenheid krijgen om hun mening te geven over deze aanpassingen, zodat niet alleen vanuit het oogpunt van de diensten naar de aanpassingen wordt gekeken. Zo ja, dan vragen deze leden hoe dat proces wordt ingericht. Zo nee, dan vragen zij waarom niet.
Worden de uitkomsten van de uitvoeringstoetsen openbaar gemaakt en eventuele opmerkingen van de toezichthouders ook? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? Zo vragen de leden van de PvdA-fractie.

Antwoord: In lijn met de door uw Kamer aangenomen motie om de CTIVD en de TIB bij de wijziging van de Wiv 2017 te betrekken, zal na overleg met de CTIVD en de TIB gekomen worden tot een hoofdlijnennotitie waarin onder andere een voorstel voor een duurzame inrichting van het stelsel van toetsing en toezicht wordt opgenomen. Nadat er met uw Kamer is gesproken over deze hoofdlijnennotitie zal er verder gewerkt worden aan een voorstel tot wijziging van de Wiv 2017, daarover zal vanzelfsprekend ook overleg met de TIB en de CTIVD plaatsvinden.

Daarnaast zullen de TIB en de CTIVD, zoals gebruikelijk, een belangrijk onderdeel uitmaken van de formele consultatie van het wetswijzigingsvoorstel. De uitkomsten van de uitvoeringstoets zullen met uw Kamer worden gedeeld, voor zover deze uit operationeel oogpunt ook (volledig) openbaar kunnen worden gedeeld.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Waar blijven de onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die ondersteunen dat vergaande (biometrische) surveillance bijdraagt aan een veiligere samenleving en ethisch te verantwoorden is?

...Het is tevens opmerkelijk hoe makkelijk, en zonder inspraak van de bevolking die het moet ondergaan, de Nederlandse overheid biometrie opneemt als beleidstoepassing, terwijl de individuele impact voor mensen gigantisch is. Dergelijk ingrijpend beleid ondermijnt ook (veelal onbewust) het vertrouwen in de samenleving en de broodnodige sociale cohesie. In een pilot is er in eerste instantie nog sprake van vrijwilligheid bij een gezichtsscan.

Echter bij het verkrijgen van een Nederlands paspoort zien we ook hoe het afstaan van twee vingerafdrukken een verplichting is geworden. Simpelweg omdat in een Europese verordening staat dat een paspoort binnen de Europese Unie enkel mag worden afgegeven als een gezichtsopname en twee vingerafdrukken zijn opgenomen op de paspoortchip. Bij wet is nu geregeld dat niet langer dan nodig de vingerafdrukken mogen worden opgeslagen voor het maken van het paspoort, maar hoe kan de Nederlandse bevolking er zeker van zijn dat de overheid zich hier daadwerkelijk aanhoudt? Eens de persoonlijke data zijn geoogst is er altijd wel een reden door de overheid te verzinnen om een zwarte lijst bij te houden en in haar ogen te legitimeren, dat zagen we ook bij het toeslagenschandaal. 

Als het oogsten van individuele biometrische data wordt uitgebreid, is het de vraag of we hier in juridisch zin mede niet moeten spreken over inbreuk op de lichamelijke integriteit, naast inbreuk op de privacy? De overheid lapt de grondrechten van de Nederlandse bevolking sinds 2020 wel heel makkelijk aan haar laars!

Vroeger waren vingerafdrukken enkel verplicht bij het plegen van criminele feiten, maar nu wordt onder het mom van ‘veiligheid’ iedereen van 12 jaar en ouder aan zo’n criminele behandeling onderworpen. Hier voor je rechten opkomen is bij wet kansloos gemaakt.

‘Veiligheid’ lijkt het nieuwe containerbegrip te zijn geworden voor de overheid om alle beleid en nieuwe wet- en regelgeving daaromtrent door te drukken waarbij ze weten dat er haast geen enkele Nederlander op zit te wachten. Het begint met vrijwilligheid, een pilot… en eindigt in de meeste gevallen in het verplicht ondergaan van psychische en/of geestelijke ‘aanranding’ door de overheid....

...De drang en dwang die de laatste twee jaar over Nederland is uitgerold, doet sterk vermoeden dat we nog lang niet alles hebben gezien en het niet ondenkbaar is dat we hard op weg zijn een surveillancemaatschappij te worden naar Chinees voorbeeld. 

Vele mensen vinden zo’n toekomstbeeld voor Nederland vergezocht, maar waaruit putten zij dan de zekerheid dat het niet zo is? De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 is nog steeds van kracht en daarmee zijn uw grondrechten nog steeds ingeperkt. Minister Kuipers wil de coronapas structureel bij wet gaan borgen om te gebruiken op de werkvloer, ook als je om medische redenen niet kan testen noch vaccineren....

...Het leven streeft altijd naar evenwicht. Als je als overheid een repressierealiteit oplegt, zal je juist meer weerstand oproepen, ook bij mensen die tot nu toe zich volgzaam gedroegen.  

Een maatschappij die alleen nog samenhangt als gevolg van heel veel regels, leidt tot een realiteit waarin een overheid altijd als handhaver achter de feiten aanloopt en uiteindelijk tot een herhaling van de geschiedenis: heel veel onnodig bloedvergiet! De koers die Nederland en de wereld nu is ingeslagen, dient gekeerd te worden… voor het te laat is.

Alles bij de bron; GroningerKrant [lekker-lang-lezen-artikel]


 

De overheid heeft Microsoft vorig jaar vijfhonderd keer om gegevens van gebruikers gevraagd, waarbij in totaal data van 555 accounts/gebruikers werd gezocht. Dat blijkt uit de nieuwste editie van het Law Enforcement Requests Report...

...Microsoft weigerde in de eerste helft van 2021 bijna 28 procent van de Nederlandse dataverzoeken. Dat was in de tweede helft opgelopen naar bijna 37 procent.  

Alles bij de bron; Security


 

Burgers moeten niet kunnen bepalen wanneer er een bericht uit hun Berichtenbox van MijnOverheid wordt verwijderd, zo vindt minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. De minister adviseerde tegen een amendement van SP-Kamerlid Leijten waardoor mensen altijd uitdrukkelijk toestemming moeten geven wanneer een bestuursorgaan na de wettelijke bewaartermijn een elektronisch bericht wil verwijderen.

Via de BerichtenBox van MijnOverheid kunnen burgers digitale post van de overheid ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om berichten van gemeenten, waterschappen, pensioenfondsen, ministeries, provincies, samenwerkingsverbanden en landelijke organisaties.

Volgens Leijten moeten mensen zelf zeggenschap hebben over of zij hun digitale archief willen behouden. "Ondanks wettelijke bewaartermijnen kunnen oudere documenten immers belangrijk zijn. Zo kunnen documenten belangrijke bewijsstukken blijken te zijn, ook in zaken die al langer geleden speelden. Dit amendement verhindert dat bestuursorganen eenzijdig digitale correspondentie kunnen verwijderen", stelde het SP-Kamerlid....

...Bruins Slot adviseerde de Tweede Kamer dan ook tegen het amendement te stemmen. Dat werd uiteindelijk verworpen met 54 stemmen voor en 94 stemmen tegen. PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, FVD, DENK, Groep van Haga, JA21, SGP, Volt, BBB, Fractie Den Haag en Omtzigt stemden voor. VVD, D66, PVV, CDA en ChristenUnie stemden tegen. 

Alles bij de bron; Security


 

Het kabinet ziet wetsvoorstellen te vaak als vrijbrief om bijna ongelimiteerd persoonsgegevens van burgers te verzamelen, op te slaan of te verspreiden, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens in het jaarverslag over 2021. 

Van de 95 adviezen die de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar gaf was het in 18 gevallen zeer kritisch. "In bijna 20 procent van de gevallen werden persoonsgegevens dus onvoldoende beschermd. Of was erg onduidelijk hoe het zat met de bescherming. Ook kwam het voor dat het kabinet onvoldoende onderbouwde waarom het verwerken van persoonsgegevens nodig zou zijn", aldus de AP.

De toezichthouder ontvangt naar eigen zeggen soms wetsvoorstellen die in feite een vrijbrief betekenen voor de overheid om bijna ongelimiteerd persoonsgegevens te verzamelen. Of waarvan niet duidelijk genoeg is waaróm de overheid bepaalde gegevens van burgers nodig heeft. Volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen mag van het kabinet worden verwacht dat het in wetsvoorstellen duidelijk aangeeft waarom het persoonsgegevens wil verzamelen, opslaan of verspreiden en er altijd waarborgen zijn om mensen te beschermen.

"Als een wet voorschrijft dat de overheid persoonsgegevens zónder toestemming van de mensen om wie het gaat mag gebruiken, mag dat alleen als dat écht nodig is in het algemeen belang. En als de inbreuk op de privacy duidelijk en nauwkeurig is omschreven", aldus Wolfsen.

Alles bij de bron; Security


 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar zo'n 25.000 meldingen van datalekken ontvangen, zo laat de privacytoezichthouder vandaag in het jaarverslag over 2021 weten (pdf). Daarnaast kwamen er 19.000 klachten binnen van mensen over organisaties die hun privacy schenden. In 2020 ontving de AP nog zo'n 24.000 datalekmeldingen. Niet alleen ging het vorig jaar om meer meldingen, maar waren die volgens de toezichthouder ook meer impactvol...

...De toezichthouder komt nog met een apart rapport waar het ingaat op de ontwikkelingen op het gebied van datalekken in de afgelopen jaren. Vorig jaar legde de AP elf boetes op voor het overtreden van de AVG, een recordaantal. Onder meer de Belastingdienst, TikTok, UWV, Booking.com en de gemeente Enschede kregen een boete.

Alles bij de bron; Security


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!