45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Politiek en Overheid

Schippers: Doorsturen medische gegevens GGZ onrechtmatig

Het doorsturen van medische gegevens van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg naar een landelijke database gebeurt onrechtmatig, zo heeft demissionair minister Schippers van Volksgezondheid laten weten op Kamervragen van de SP (pdf)...

..."Met de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens is duidelijk geworden dat pseudonimiseren geen anonimiseringmethode is, maar een beveiligingsmaatregel om privacyrisico’s te verkleinen. Voor de verwerking van (dubbel) gepseudonimiseerde gegevens is dus een wettelijke grondslag nodig op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het verkrijgen van expliciete toestemming van de patiënt is één van de grondslagen", aldus Schippers.

De minister wil nu kijken of de wet kan worden aangepast, zodat medische gegevens toch zonder toestemming kunnen worden doorgestuurd. "Dat zou het witwassen zijn van een onrechtmatige praktijk. Het is onbehoorlijk om eerst een onrechtmatige database op te tuigen zonder goed naar de privacyregels te kijken en dan achteraf de wet aan te passen. Het wordt tijd dat bestuurders en organisaties zich vooraf realiseren wat de privacyregels zijn en daar hun systemen en processen op inrichten", zegt Reinout Barth van Privacy Barometer.

Alles bij de bron; Security


 

D66: DUO schendt privacy van studenten

Normaal gesproken krijgen studenten een aanvullende beurs als hun ouders niet genoeg verdienen om hen te steunen. Maar soms hebben studenten gebroken met hun ouders en ook deze studenten hoeven niet bij hun ouders aan te kloppen.

Maar DUO wil van alles weten voordat de instantie de studenten wil geloven. Ze moeten een verklaring van een deskundige opsturen, maar ook zelf een uitgebreide toelichting geven. Ze moeten onder meer uitleggen waar het conflict met de ouders over gaat en hoe de relatie met hun ouders zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld.

D66 stelde hierover vragen aan de minister. Gaat het niet te ver?  ‘Enig vertrouwen mag er ook wel zijn ‘, vindt Kamerlid Paul van Meenen. 

Minister Bussemaker erkent dat de vragen soms confronterend zijn. Maar DUO stelt die vragen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen en dat is in het belang van studenten zelf, meent ze. Van Meenen heeft er minder vertrouwen in. Het is te willekeurig, vindt hij. DUO-medewerkers hebben te veel ruimte om naar eigen goeddunken een aanvullende beurs te weigeren. Bovendien is de privacy van studenten in het geding.

Bussemaker legt niet uit hoe DUO de afweging maakt. Ze verwijst naar ‘interne werkinstructies’ en de wet- en regelgeving waar DUO zich aan moet houden. Van Meenen vindt dat niet genoeg en kondigt aan dat hij erop doorgaat.

Alles bij de bron; UTNieuws


 

AIVD’er was werkzaam bij Huis voor Klokkenluiders

Een medewerker van de AIVD was gedetacheerd bij het vorig jaar opgerichte Huis voor Klokkenluiders. De medewerker is vertrokken nadat bekend werd dat hij voor de inlichtingendienst werkte. De man was werkzaam bij het Huis voor Klokkenluiders als juridisch medewerker.

Het Huis voor Klokkenluiders werd in juli 2016 opgericht als een zelfstandig bestuursorgaan. Het doel van de organisatie is om werknemers te helpen en te beschermen als zij misstanden willen melden. Het Huis is wettelijk verplicht om de anonimiteit van klokkenluiders te beschermen. Er hebben zich in het eerste halfjaar van het bestaan 532 mensen gemeld voor advies. Dat is het dubbele van het aantal dat werd verwacht, blijkt uit het eerste jaarverslag.

In 15 procent van de gevallen ging het daadwerkelijk om een klokkenluiderszaak. Daarvan is sprake als de gemelde misstand ook een maatschappelijk belang had. In 35 procent van de gevallen was nader onderzoek nodig, de rest van de melders werd doorverwezen naar andere instanties. 

Alles bij de bron; Beveiliging


 

Stem jij 15 maart voor minder onverdachte burgers in het vizier van de overheid?

Onder het mom van veiligheid lijken overheden steeds meer te willen weten over hun burgers. Ook de Nederlandse overheid maakt zich hier steeds vaker vuil aan. Wie deze trend wil doorbreken, doet er goed aan 15 maart verstandig te stemmen. Meteen naar de conclusie? Klik hier.

In het afgelopen half jaar alleen al heeft de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen gesteund die het grootschalig opslaan van gegevens van onverdachte burgers tot gevolg hebben. In november stemde een meerderheid voor “ANPR”: de wet die stelt dat kentekens van auto’s automatisch worden geregistreerd en de data tot vier weken wordt opgeslagen. In februari stemde een meerderheid voor de “Wiv” (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten): een wet die de geheime diensten de bevoegdheden geeft het internetverkeer van mensen in Nederland massaal te tappen. De wet werd vanwege de grootschaligheid van de reikwijdte ook wel de sleepnetwet genoemd.

Als je afgaat op de verkiezingsprogramma’s lijkt vrijwel elke partij het beschermen van privacy belangrijk te vinden. Hoe kan het dan toch dat ANPR en de Wiv door de kamer zijn gekomen? Enkel op het verkiezingsprogramma afgaan is kennelijk niet genoeg. Daarom hebben we niet alleen de verkiezingsprogramma’s doorgespit, maar ook gekeken naar hoe de zittende partijen hebben gestemd. Komt het beeld dat verkiezingsprogramma’s schetsen overeen met het stemgedrag?

Alles bij de bron; BoF


 

Senaatsfractie GL stelt vragen over voorstellen Europese Commissie ter versterking van het Schengeninformatiesysteem

De leden van de fractie van GroenLinks in de commissie I&A/JBZ hebben op 8 maart 2017 schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de voorstellen van de Europese Commissie ter versterking van het Schengeninformatiesysteem (SIS). Deze voorstellen werden op 21 december 2016 gepubliceerd. De fracties stelden vragen naar de voorgestelde verlenging van de bewaartermijn van drie naar vijf jaar, de relatie met de Terugkeerrichtlijn, inreisverboden, de gronden waarop een derdelander kan worden gesignaleerd in het SIS en de toetsing van inreisverboden en signaleringen door rechters. De commissie I&A/JBZ heeft de staatssecretaris verzocht de vragen binnen vier weken te beantwoorden.

Lees meer;

Dossier E170009 op de Europapoort
Dossier E170010 op de Europapoort
Dossier E170011 op de Europapoort

Bron; Nieuwsbrief EuropaPoort


 

Privacy First: “GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en Piratenpartij doen het goed”

"Als het om privacy gaat rammelt het in de verkiezingsprogramma’s. De meerderheid van de partijen besteedt er weliswaar aandacht aan, maar het CDA, de SGP, de PVV en 50+ blijven ver achter", schrijft Esther Gruppen van Privacy First in een analyse van de verkiezingsprogramma’s.

Onder de noemer van terrorismebestrijding en veiligheid worden wij burgers steeds meer begluurd, bespied en besnuffeld. Een voorbeeld hiervan is het sleepnet waarbij internetverkeer massaal wordt afgetapt door veiligheidsdiensten ten koste van onze privacy. Massale verzameling van onze persoonsgegevens is sowieso nooit veilig. Dit bleek bijvoorbeeld toen de Belastingdienst onlangs op de vingers werd getikt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Door een beveiligingslek zijn mogelijk de gegevens van miljoenen belastingbetalers in verkeerde handen gekomen.

Privacy First is vooral enthousiast over de verkiezingsprogramma’s van GroenLinks en D66, maar de Partij voor de Dieren en de Piratenpartij doen ook het goed. Deze partijen zien de kansen en voordelen van innovatie en technologische vooruitgang, maar erkennen ook de uitdagingen die hiermee gepaard gaan, bijvoorbeeld bij de inzet van Big Data en de risico’s van profiling.

GroenLinks draagt verreweg de meeste privacy-onderwerpen aan. D66 doet niet veel onder voor GroenLinks en wil dat Nederland koploper wordt met de beste digitale infrastructuur, waarbij een open, vrij en veilig internet essentieel is. De Piratenpartij voegt hieraan toe dat we niet overal gefilmd mogen worden. Zij wil daarom dat we paal en perk stellen aan cameratoezicht. Daarnaast is deze partij voorstander van de mogelijkheid om anoniem te kunnen betalen en reizen. Zo mag een eenmalige OV-chipkaart niet duurder zijn dan een persoonlijke OV-chipkaart en is de Piratenpartij tegen automatische nummerplaatherkenning (ANPR), RFID-chips in kentekens en kilometerheffing. 

Alles bij de bron; Tilburgers


 

Nee tegen de 'gedachten politie'; Maak seks-chatten met een robot niet strafbaar

Het wetsvoorstel Computercriminaliteit III heeft al aandacht gekregen in de media, maar vooral vanwege de nieuwe bevoegdheid voor de politie om computers van verdachten te hacken. Er gaan echter nog veel meer controversiële plannen schuil in dit wetsvoorstel. Zo heeft de regering voorgesteld om de grooming-bepaling (artikel 248e van het Wetboek van Strafrecht) op verschillende punten te wijzigen en uit te breiden...

...Ten eerste wordt geregeld dat bij de jacht op groomers zogenoemde ‘lokpubers’ kunnen worden ingezet: meerderjarige agenten die zich online voordoen als zestienminners om potentiële groomers op heterdaad te betrappen. Daarbovenop heeft de Tweede Kamer ingestemd met het VVD/CDA-amendement dat de mogelijkheid toestaat om „virtuele fictieve creaties” (3D, artificieel intelligente chatsoftware voorzien van het uiterlijk van een puber) als lokmiddel in te zetten.

En tot slot heeft de minister in zijn toelichting bij het wetsvoorstel, zonder wezenlijke onderbouwing het nodig geacht te expliciteren dat ook „poging tot grooming” strafbaar kan zijn. Het is dus volgens de minister voor strafbaarheid blijkbaar voldoende dat er seksuele communicatie plaatsvindt tussen de potentiële groomer en het kind. Misschien wordt daarbij een mogelijke ontmoeting besproken maar „concrete handelingen ter verwezenlijking van de ontmoeting” kunnen achterwege blijven. Het gaat immers om een póging tot voorbereiding!

Maar laten we niet vergeten dat het strafrecht het meest vergaande middel is dat de overheid tegen zijn burgers kan inzetten en dat bij het inschakelen van het strafrecht ultieme terughoudendheid moet worden betracht. Om die reden was ons klassieke strafrecht ook een daadstrafrecht (post-crime) en niet een preventiestrafrecht waarin louter kwalijke bedoelingen van belang zijn (pre-crime). Met het strafbaar stellen van een poging tot een voorbereidingshandeling (de chatfase van grooming) wordt het strafrecht wel erg ver opgerekt.

Wij willen geenszins (de gevolgen van) grooming bagatelliseren... Wanneer (echte) kinderen door groomers online worden gechanteerd, onder druk worden gezet of bedreigd dan moet dat bestraft worden en de bestaande strafbepalingen maken dat ook ruimschoots mogelijk. Maar voor ons is het lastig een grondslag te vinden voor het strafbaar stellen van sexchatten met een virtuele creatie – per definitie immers onschadelijk gedrag waarbij geen kind is betrokken. Een verbod op sexchatten met wat in de praktijk een robot is, raakt onmiskenbaar aan de uitingsvrijheid van individuen, en getuigt van de wens in de samenleving en bij de wetgever om alle risico’s die zich in de toekomst eventueel zouden kunnen voordoen volledig uit te bannen. Een politie die gedachten bestraft, lijkt dan een volgende logische stap. Een zeer onwenselijke. 

Alles bij de bron; NRC


 

Gegevens bezwaarmakers statushouders op straat

De persoonlijke gegevens van zes Hoogvlieters die bezwaar maakten tegen de komst van statushouders naar hun wijk, liggen op straat. 

Het burgerservicenummer, adres, naam en telefoonnummer van deze zes mensen is door de gemeente doorgestuurd aan alle andere bezwaarmakers. De gegevens moesten eigenlijk zijn weggelakt, maar dat gebeurde niet.

De getroffen inwoners vrezen dat hun gegevens nog verder zijn verspreid en in verkeerde handen kunnen vallen. ,,Een buurvrouw vroeg het bezwaardossier op en zij kreeg deze informatie gewoon toegestuurd'', zegt een van de betrokkenen. Een van de betrokkenen heeft melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alles bij de bron; AD