45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Overheid, Politiek & Wetgeving

Ollongren onder vuur: minister bracht negatief oordeel over sleepwet pas ná het referendum naar buiten

Opnieuw ligt het kabinet Rutte III onder vuur van de oppositie op verdenking van het achterhouden van gevoelige stukken. Nieuwsuur meldde zondag dat het een bewuste keuze was van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken om een belangrijk rapport over de inlichtingenwet Wiv niet voorafgaand aan het referendum over die wet naar buiten te brengen....

...de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) doet sinds maart 2016 onderzoek naar de gegevensuitwisseling tussen de AIVD en vergelijkbare diensten in het buitenland. Dat onderzoek is op 7 februari klaar. Het wordt op 9 februari aan minister Ollongren gepresenteerd.

De minister heeft dan wettelijk zes weken om het rapport met een begeleidende brief naar de Kamer te sturen. Dat is precies rond het referendum. Maar ze heeft ook een grondwettelijke informatieplicht. Het rapport wordt uiteindelijk pas een week later, op 28 maart, gepubliceerd. Opmerkelijk, omdat een van de conclusies de door velen gevoelde huiver voor gegevensuitwisseling bevestigt.

De CTIVD constateert ‘dat nu nog onvoldoende waarborgen bestaan voor de bescherming van het individu bij de uitwisseling en verdere verwerking van gegevens in het kader van de onderzochte multilaterale samenwerking.’ De commissie raadt het kabinet aan de ‘rechtsbescherming’ te versterken.

Voor de uitslag van het Referendum maakte het in maart niet uit dat het rapport als mosterd na de maaltijd kwam..... Voor de Kamer maakte het wel veel uit: die had graag over de informatie beschikt. Op 10 april stelden de Kamerleden Martin Bosma (PVV), Attje Kuiken (PvdA) en Ronald van Raak (SP) de minister er vragen over. Zij verweerde zich door te stellen dat de CTIVD-bevinding moest worden afgestemd met buitenlandse diensten. ‘U had tegen die diensten moeten zeggen: opschieten’, aldus Bosma toen. Kuiken zei het ‘jammer’ te vinden dat het rapport te laat kwam, waarop de minister beaamde: ‘Ik vind het ook jammer.’

Maar uit de door Nieuwsuur gepubliceerde stukken blijkt dat al in de maanden daarvoor overleg was met die buitenlandse diensten, aan de hand van een concept van het rapport. In een ambtelijke notitie een week voor het referendum staat bovendien: ‘Min BZK (de minister, red.) heeft besloten dat (…) verzending na het referendum te verkiezen is.’ Dit ondanks het feit dat de minister van haar staf op 12 maart een conceptbrief met een samenvatting van het rapport kreeg om naar de Kamer te sturen.

‘De minister mag campagne voeren’, zegt Van Raak, ‘maar ze mag niet een onwelgevallig rapport uit het publieke debat houden. Bosma noemt de handelwijze ‘zeer ernstig’, omdat de onafhankelijke CTIVD – voor de informatievoorziening aan de Kamer een belangrijke commissie – ‘nu wordt gebruikt voor politieke spelletjes’.

Alles bij de bron; Volkskrant


 

SZW licht regels ziekteverzuim en privacy toe

Het ministerie van SZW heeft gepoogd in een document meer duidelijkheid te bieden over welke vragen werkgevers volgens de privacyregels van de AVG wel en niet mogen stellen aan zieke werknemers, en wat wel en niet geregistreerd mag worden.

De in 2016 door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gepubliceerde beleidsregels voor ziekteverzuim vielen op door hun strenge karakter. Bedrijfsartsen en arbodiensten reageerden kritisch: ze vonden de regels in de praktijk lastig toepasbaar. Leidinggevenden mogen volgens de AP maar zeer beperkt gegevens vragen en verwerken van een werknemer die zich ziek heeft gemeld of zich in een re-integratieproces bevindt.

In een nieuw document, gepubliceerd door het ministerie van SZW en opgesteld na afstemming met stakeholders, worden de regels van de AP  enigszins toegelicht. De toelichting heeft betrekking op de periode van de ziekmelding tot het eerste advies van de bedrijfsarts.

Alles bj de bron; ORNet


 

Hoge Raad accordeert uitwisseling AIVD met NSA en GCHQ

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD mogen informatie uitwisselen met de Amerikaanse inlichtingendienst NSA en de Britse GCHQ. Het gerechtshof heeft bezwaren daartegen terecht afgewezen, vindt de Hoge Raad.

Dit blijkt uit een vrijdag gepubliceerde uitspraak van de Hoge Raad van een zaak aangespannen door onder meer de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Nederlandse Vereniging Van Journalisten (NVJ), de Internet Society (Isoc) en Privacy First.

De clubs en enkele journalisten en advocaten privé hadden de zaak aangespannen omdat ze meenden dat uit de zwaar aangezette ‘Snowden-onthullingen’ blijkt dat de NSA ongeoorloofde methoden hanteert en grondrechten van burgers schendt. Vooral het massaal (in ‘bulk’) verzamelen van metadata stuitte de organisaties tegen de borst. Immers, via een omweg kunnen AIVD en MIVD dan data van Nederlanders in handen krijgen die onrechtmatig zijn verkregen.

De zaak speelt al jaren, dus nog op grond van de oude inlichtingenwet Wiv 2002. 

Alles bij de bron; NetKwesties


 

Kamervragen over verplichte vingerafdruk op identiteitskaart

Er zijn staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken Kamervragen gesteld over het plan van de Europese Commissie om het opnemen van de vingerafdruk op alle Europese identiteitskaarten te verplichten. Eerder reageerde de Europese databeschermingsautoriteit Giovanni Buttarelli al fel op het voorstel.

Volgens Buttarelli is er geen voldoende rechtvaardiging om twee soorten biometrische gegevens te verwerken en op te slaan, namelijk de vingerafdruk en een gezichtsafbeelding. Verder stelde de databeschermingsautoriteit (EDPS) dat het voorstel een vergaande impact voor de 370 miljoen EU-burgers zou hebben en dat 85 procent van de EU-bevolking aan verplichte vingerafdrukeisen zal worden onderworpen.

Kamerleden Den Boer en Verhoeven willen nu een reactie van Knops op de kritiek van Buttarelli. Ook moet Knops laten weten wat hij vindt van de conclusie van de EDPS dat het betreffende EU-voorstel niet voldoende rechtvaardigt waarom twee soorten biometrische data op identiteitskaarten opgeslagen moeten worden, terwijl het gestelde doel ook met minder indringende middelen bereikt kan worden.

Daarnaast moet de staatssecretaris zijn mening geven over het opnemen van een specifieke bepaling in de verordening dat lidstaten verplicht zijn de biometrische data die verwerkt zijn direct te verwijderen na het opslaan op de identiteitskaart en dat deze gegevens daarna in geen enkel geval voor andere doeleinden gebruikt mogen worden. Knops is gevraagd om de vragen (pdf) voor het algemeen overleg biometrie van volgende week te beantwoorden. Eerder liet het kabinet al weten dat het twijfelt over het nut van verplichte vingerafdrukken op de identiteitskaart.

Alles bij de bron; Security


 

Je kon erop wachten; Grapperhauss wil discussie over verplicht afstaan DNA

Minister Grapperhauss van Justitie en Veiligheid wil een discussie over het verplicht afstaan van dna. Dit bericht De Telegraaf in het kader van het nieuws over de zaak-Nicky Verstappen. 

“Dat is wel een discussie die we willen voeren”, antwoordt Grapperhauss in De Telegraaf op de vraag of mensen gedwongen moeten kunnen worden om hun dna af te staan in dit soort onderzoeken. “Dat moet dan wel onder bepaalde omstandigheden”, meent de CDA-minister. De verdachte in de Verstappen zaak was één van de eerste 1500 geselecteerde mannen om in het kader van het onderzoek dna af te staan, maar besloot dat niet te doen. Via het dna-verwantschapsonderzoek, via familieleden, kon toch zijn dna gevonden worden op het lichaam van Nicky.

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

'Aftapwet' volgens toezichthouder CTIVD te vaag over tapbevoegdheden

De toezichthouder voor de geheime diensten, de CTIVD, heeft kritiek op bepaalde onderdelen uit de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), in de volksmond ook wel de 'aftapwet' genoemd. Bevoegdheden in de wet zouden te ruim zijn omschreven. Dat schrijft de CTIVD dinsdag in een reactie op de wijzigingen in de wet.

Het belangrijkste punt van kritiek van de CTIVD gaat over het feit dat de inlichtingendiensten 'zo gericht mogelijk' moeten tappen. Die term kwam voort uit de motie-Recourt, en moest voorkomen dat de Wiv een 'sleepnet' wordt. Toch is de term volgens de CTIVD te vaag. Tijdens de behandeling van de Wiv werd nergens goed gedefinieerd wat 'zo gericht mogelijk tappen' inhoudt. Daardoor is het onduidelijk hoe de inlichtingendiensten dat proces moeten invullen.

Daar komt bij dat de eis om gericht te tappen alleen op bepaalde bevoegdheden van de AIVD en MIVD van toepassing is. Volgens de CTIVD zou dat juist op alle bevoegdheden van toepassing moeten zijn.

Alles bij de bron; NU


 

Patiëntenfederatie springt in bres voor privacy; Nieuw wetsvoorstel houdt te weinig rekening met privacy patiënt

Patiënten willen dat er goed met zorggeld wordt omgegaan en begrijpen de noodzaak zorgfraude te bestrijden. Maar Patiëntenfederatie Nederland heeft wel twijfels bij het wetsvoorstel voor de aanpak van zorgfraude dat nu voorligt. 

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat er terughoudend moet worden omgegaan met het delen van medische gegevens van patiënten. In het huidige wetsvoorstel wordt te makkelijk ruimte gegeven om in het dossier te kijken. De reikwijdte van de wet zou versmald moeten worden. De Patiëntenfederatie steunt de artsenorganisatie KNMG in haar standpunt dat het medisch beroepsgeheim en het maatschappelijk belang onvoldoende worden beschermd.

Het gaat in het wetsvoorstel niet alleen over duidelijk geconstateerde fraude, maar ook over opgemerkte eerste signalen van fraude. Hierin schuilt een risico. Als niet duidelijk is wanneer er sprake is van fraude, kan de regeling mogelijk breder toegepast worden dan waarvoor zij bedoeld is. Het Informatie Knelpunt Zorgfraude (IKZ) kan dan mogelijk meer vertrouwelijke patiëntgegevens krijgen en delen met partijen als CIZ, gemeenten, FIOD, de IGJ, de NZa, belastingdienst, WLZ uitvoerders en bijvoorbeeld zorgverzekeraars dan nodig en noodzakelijk is. Dit vinden wij onwenselijk.

Patientenfederatie Nederland is het niet eens met de constatering in de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel dat toestemming van de patiënt voor het delen van zijn privacygevoelige gegevens in de praktijk niet mogelijk zal zijn. Uit eerder onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat de meeste patiënten bereid zijn mee te werken aan het bestrijden van fraude. 

Ten slotte blijkt uit het wetsvoorstel dat persoonsgegevens en gegevens over de gezondheid door het IKZ ook gebruikt worden voor andere zaken dan zorgfraude. Het gaat dan om het verkrijgen van inzicht in trends en ontwikkelingen en het informeren van andere instanties hierover. Patientenfederatie Nederland vraagt zich af of hiervoor een inbreuk in de privacy van de patiënt gerechtvaardigd is. 

Naast de federatie bekritiseren artsenorganisatie KNMG, GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland de inhoud van het wetsvoorstel.

Alles bij de bron; Patientenfederatie & CustomerFirst


 

Vroeg-signalering van schulden en privacy hoeven elkaar niet te bijten

Vroegsignalering van schulden en privacy lijken een tegengestelde combinatie, maar hoeven elkaar niet te bijten. Als je kunt legitimeren waarom je als gemeente inbreuk maakt op privacy en je aan de spelregels houdt. Dat zegt Jan Siebols, initiatiefnemer van het project Landelijke uitrol vroegsignalering...

...Maar hoe waarborg je op dit moment bij vroegsignalering van schulden de privacy van debiteuren? En wat is er veranderd door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Op basis van de ervaringen uit het project Landelijke uitrol vroegsignalering is de handreiking ‘Vroegsignalering schulden en bescherming persoonsgegevens’ (pdf) gemaakt door PBLQ. Deze toont volgens de makers aan dat het mogelijk is om de privacy te waarborgen, mits aan enkele randvoorwaarden wordt voldaan...

...Er worden volgens Siebols veel vragen naar aanleiding van de AVG gesteld door gemeenten, maar hij heeft alle antwoorden al paraat. ‘Met de handreiking blijf je als gemeente binnen de grenzen. De AVG maakt het niet overdreven complex, maar je moet je wel netjes aan de spelregels houden. Dat betekent dat de gegevens alleen terechtkomen bij wie het hoort en dat je goede afspraken maakt met samenwerkende partijen. Doe aan dataminimalisatie; niet méér gegevens dan nodig en niet bij meer mensen dan nodig.’

Ook een goede infrastructuur waar informatie terechtkomt kan bijdragen om je aan de regels te houden. Er zijn verschillende bronnen bij vroegsignalering. Gemeenten kunnen een melding rechtstreeks ontvangen of bijvoorbeeld via de Vindplaats van Schulden van BKR, die ze distribueert.

Alles bij de bron; GemeenteNU