45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Politiek en Overheid

Wetsvoorstel computercriminaliteit III naar Eerste Kamer

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het Wetsvoorstel computercriminaliteit III bij de Eerste Kamer ingediend. Het wetsvoorstel geeft politie en justitie de bevoegdheid om heimelijk de systemen van verdachten binnen te dringen, zoals bijvoorbeeld een smartphone of computer. Vervolgens mag de politie op deze systemen gegevens ontoegankelijk maken of kopiëren, maar ook communicatie aftappen of observeren. 

...Voor het binnendringen van systemen kan er zowel van bekende als onbekende kwetsbaarheden gebruik worden gemaakt. Ook wordt niet uitgesloten dat de Nederlandse overheid zero-days gaat inkopen om zo toegang tot systemen te krijgen.

Wanneer de Eerste Kamer over het wetsvoorstel stemt is nog niet bekend. De Tweede Kamer ging eind 2016 akkoord. SP, D66, Denk, PVV, PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug, Partij voor de Dieren, 50PLUS, GroenLinks, Klein en Groep Bontes/van Klaveren stemden toen tegen. VVD, PvdA en de christelijke partijen stemden voor.

Alles bij de bron; Security


 

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Hierbij bied ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Defensie, aan de nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen (34 889), alsmede een nota van wijziging.

Nota van Wijziging

Nota nav het verslag

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Ombudsman onderzoekt datadelen door overheidsinstanties

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar het delen van gegevens van burgers tussen overheidsinstanties, met name om de zogeheten ketenoverleggen, zoals gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning en daarvoor data met verschillende instanties uitwisselen.

De centrale vraag in het onderzoek is wat burgers van de overheid mogen verwachten als het gaat om het bieden van maatwerk en dienstverlening in relatie tot het waarborgen en respecteren van de privacy. De ombudsman stelt dat het overleg tussen verschillende instanties voor het oplossen of voorkomen van problemen en het bieden van maatwerk een goede ontwikkeling is. Wel is het daarbij van belang dat er rekening met de burger wordt gehouden en hij betrokken is met wat er met zijn of haar gegevens gebeurt.

De ombudsman verwacht zijn onderzoek in december van dit jaar af te ronden.

Alles bij de bron; Security


 

Kamerbrief over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2017 die in werking treedt op 1 mei 2018. Er worden in deze brief enkele verzoeken onder de aandacht gebracht die voortvloeien uit de parlementaire behandeling van de wet.

...In mijn brief van 6 april 2018 en het debat hierover in uw Kamer op 10 april 2018 heb ik toegezegd beleid te publiceren over de in de brief genoemde aanpassingen inzake de versnelde weging van samenwerking met buitenlandse diensten, de aanpassing van de praktijk van de bewaartermijn van drie jaar en de zo gericht mogelijke inzet van bijzondere bevoegdheden, waaronder onderzoeksopdrachtgerichte interceptie op de kabel.

Deze beleidsregels zijn opgenomen als bijlage bij deze brief, waarbij voor de volledigheid en inzichtelijkheid ook de waarborgen voor de uitvoeringspraktijk inzake de omgang met medische gegevens en de bescherming van journalisten zijn opgenomen. Het beleid zal daarbij conform mijn toezegging d.d. 10 april jl. aan het lid Van der Graaf (ChristenUnie) worden gepubliceerd op de relevante websites om het geheel in samenhang inzichtelijk te maken.

Alles bij de bron; Rijksoverheid


 

Autoriteit Persoonsgegevens deelde niet één boete uit in 2017 ondanks 8% stijging van tips & vragen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar geen direkte boetes uitgedeeld voor het overtreden van de privacywetgeving, zo laat de toezichthouder in het vandaag verschenen Jaarverslag 2017 weten (pdf). 

Vorig jaar ontving de toezichthouder meer vragen en tips over de privacywetgeving en misstanden dan het jaar daarvoor. In 2017 kwamen er 9500 tips en vragen binnen, een stijging van bijna 8 procent ten opzichte van 2016. De meest voorkomende onderwerpen waren identificatie en/of de registratie van het burgerservicenummer (14,7 procent), het verstrekken van persoonsgegevens door een organisatie aan derden (12,5 procent), datalekken (10,4 procent), beveiliging (7,9 procent) en internet (5 procent).

Alles bij de bron; Security


 

BSN in BTW-nummer zzp'er blijft heet privacy hangijzer

Het onderwerp is niet nieuw. Al in het vorige kabinet, in 2014, is de discussie aangezwengeld. Het feit dat een bijzonder persoonsgegeven als het BSN zomaar te herleiden is uit een BTW-nummer van een zzp-er, staat namelijk op gespannen voet met de verplichtingen die de BTW-wet uit 1968 aan ondernemers stelt.

Het BSN was ooit een fiscaal nummer (fi-nummer), bedacht en gebruikt door de Belastingdienst. Dit nummer is onderdeel geworden van het BTW-identificatienummer en is breed toegepast in systemen van overheden en bedrijven. Inmiddels is het fi-nummer ontwikkeld via sofi-nummer naar BSN. Doordat privacy belangrijker wordt, heeft de ontwikkeling van het nummer tot BSN een andere lading gekregen.

De minister ziet de complexiteit van de kwestie in. Hij staat eventueel open voor een BTW-identificatienummer zonder BSN en onderzoekt de mogelijkheden op dit moment. Hij wil voor de zomer van 2018 met informatie te komen.

Veel zzp-ondernemers hebben de afgelopen periode hun beklag gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Naar aanleiding hiervan is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in juni 2017 een onderzoek gestart. Zij onderzoekt of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in BTW-identificatienummers van zzp'ers. De voortgang van dit onderzoek is onbekend.

Alles bij de bron; Rendement


 

BSN in BTW-nummer zzp'er blijft heet hangijzer privacy

Het onderwerp is niet nieuw. Al in het vorige kabinet, in 2014, is de discussie aangezwengeld. Het feit dat een bijzonder persoonsgegeven als het BSN zomaar te herleiden is uit een BTW-nummer van een zzp-er, staat namelijk op gespannen voet met de verplichtingen die de BTW-wet uit 1968 aan ondernemers stelt.

Het BSN was ooit een fiscaal nummer (fi-nummer), bedacht en gebruikt door de Belastingdienst. Dit nummer is onderdeel geworden van het BTW-identificatienummer en is breed toegepast in systemen van overheden en bedrijven. Inmiddels is het fi-nummer ontwikkeld via sofi-nummer naar BSN. Doordat privacy belangrijker wordt, heeft de ontwikkeling van het nummer tot BSN een andere lading gekregen.

De minister ziet de complexiteit van de kwestie in. Hij staat eventueel open voor een BTW-identificatienummer zonder BSN en onderzoekt de mogelijkheden op dit moment. Hij wil voor de zomer van 2018 met informatie te komen.

Veel zzp-ondernemers hebben de afgelopen periode hun beklag gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Naar aanleiding hiervan is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in juni 2017 een onderzoek gestart. Zij onderzoekt of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in BTW-identificatienummers van zzp'ers. De voortgang van dit onderzoek is onbekend.

Alles bij de bron; Rendement


 

Organisaties stappen samen naar rechter om de sleepwet te blokkeren

Een samenwerkingsverband van organisaties stapt naar de rechter om te voorkomen dat de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten op 1 mei ingaat. Onder meer Bits of Freedom, Privacy First en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten spannen een kort geding aan, omdat ze vinden dat de Eerste en Tweede Kamer zich eerst over de gewijzigde wet moeten kunnen uitspreken, voor die in werking treedt.

Het kabinet wil de gewijzigde wet volgende maand in werking laten treden. De maatschappelijke organisaties vinden dat het kabinet daarmee de Eerste en Tweede Kamer de kans ontneemt om zich uit te spreken over de wetswijzigingen. Daarom proberen ze de inwerkingtreding van de wet tegen te houden.

Alles bij de bron; Beveiliging