De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is bij het onderzoek naar enkele langlopende agentenoperaties door de AIVD geen misstanden tegengekomen. De AIVD heeft de bevoegdheid agenten in te zetten om gericht gegevens te verzamelen.

Hoewel agenten geen strafbare feiten dienen te plegen, is het agenten toegestaan, indien de noodzaak daartoe aanwezig is dan wel de veiligheid van de agenten dit vergt, onder instructie van de AIVD strafbare feiten te plegen....

...De Commissie stelt vast dat in de vijf door haar bestudeerde operaties, op het terrein van terrorisme en extremisme, de instructie die aan vijf agenten is gegeven voor het plegen van strafbare feiten noodzakelijk was voor de goede taakuitvoering van de dienst dan wel voor de veiligheid van de agent. De Commissie is hierbij geen onrechtmatigheden tegengekomen. Wel doet de Commissie in haar rapport enkele aanbevelingen om het proces van verslaglegging, evaluatie en toestemming te verbeteren.

Alles bij de bron; Security