Politie en Justitie

Vanaf vandaag is het voor burgers die online aangifte bij de politie willen doen verplicht om zich via DigiD te legitimeren. "Zo kan vertrouwelijke informatie veilig worden gedeeld", aldus de politie. Op dit moment kan via de website van de politie aangifte worden gedaan van zaken als diefstal, vernieling en internetoplichting. Jaarlijks komen enkele honderdduizenden aangiften op deze manier bij de politie binnen. Vanaf 30 juni krijgen burgers een DigiD-inlogscherm te zien als zij hun aangifte starten.

DigiD is gekoppeld aan het Burgerservicenummer (BSN). Alleen personen die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen hebben een Burgerservicenummer. Toeristen, expats en vluchtelingen kunnen daarom na vandaag niet langer online aangifte doen. De politie verwijst hen naar het politiebureau.

Alles bij de bron; Security


De Nederlandse politie en justitie houden zich al jaren niet aan de Wet politiegegevens en gaan dat de komende jaren ook niet doen. De oplossing? De wetten wijzigen, aldus Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur. Dit bleek uit een rapport getiteld ‘Verbeterplan wet politiegegevens en informatiebeveiliging,' dat eind mei naar de Tweede Kamer ging. 

Het gaat nog minimaal tot 2020 duren voordat de Nederlandse politie en justitie zich grotendeels (maar niet volledig) aan een privacywet kunnen houden die sinds 2008 actief is – wat betekent dat de Nederlandse politie twaalf jaar nodig had om zich niet volledig aan de wet te houden.

Dit is natuurlijk volslagen gestoord. Naast het feit dat persoonsgegevensbescherming een fundamenteel onderdeel is van het werk van de politie, straalt het complete ongeloofwaardigheid en incompetentie uit als onze eigen politie en justitie zich niet volledig kunnen houden aan de wet. De Privacy Barometer – een website over de stand van privacy in de politiek – zette de vijf onderzochte “risicogebieden” uit het onderzoek onder elkaar. De politie scoorde op alle vijf een onvoldoende:

  1. De autorisaties van (politie-)mensen om bij gegevens te kunnen;
  2. Het delen van gegevens met anderen, waaronder andere agenten, andere opsporingsdiensten, de AIVD en overheidsdiensten in andere landen;
  3. De bewaartermijnen van gegevens;
  4. De rechten van de betrokken burgers;
  5. Het gebruik van gegevens kunnen verantwoorden

“Het is onbegrijpelijk dat we dit toestaan,” vertelt Rejo Zenger aan Motherboard. Zenger werkt bij digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom en schrijft al jaren over privacy bij de politie. Het is begrijpelijk dat de politie zich niet in één dag opeens volledig aan de wet kan houden, maar de politie heeft bijvoorbeeld al een module in hun nieuwe systeem om gegevens te verwijderen die ze niet langer mogen bewaren. Alleen die durven ze niet aan te zetten omdat ze niet weten of het wel werkt zoals ze willen. Ze zijn bang dat het te veel gegevens vernietigt. Dit had ook makkelijk voorkomen kunnen worden als er vanaf het begin rekening werd gehouden met privacy.”

De huidige problemen met het naleven van de Wet politiegegevens zijn vrij typerend. Mensen lijken in het algemeen maar weinig te geven om privacy, internetvrijheid en bescherming van persoonsgegevens, maar dat betekent niet dat we dit soort problemen makkelijk kunnen wegwuiven. “Er moet meer aandacht naar het belang van privacy. Dat is de enige oplossing,” aldus Zenger. 

Alles bij de bron; MotherBoard


Bijgaand bied ik u het “Verbeterplan wet politiegegevens en informatiebeveiliging” aan conform mijn toezegging tijdens het algemeen overleg privacy van 18 mei jongstleden. Dit verbeterplan is opgesteld door politie in reactie op de uitkomsten van diverse privacy-onderzoeken waarover ik u bij brief van 7 december 2015 (vergaderjaar 2015-2016, 33 842, nr. 3) heb geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


Inleiding

Eind 2015 heeft de Auditdienst Rijk (ADR) aan de korpschef gerapporteerd over de in 2014 en 2015 uitgevoerde (externe) privacy audit. De ADR concludeert in dit rapport dat het stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming van de politiegegevens, naar de stand van ultimo december 2014, in opzet, bestaan en werking niet of niet geheel voldeed aan de vereisten van de Wet politiegegevens (Wpg).

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 december 2015 de Tweede Kamer bij brief geïnformeerd over deze auditrapportage, over de uitkomsten van het onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens naar de naleving door de politie van informatiebeveiligings- en gegevensbeschermingsvoorschriften van het Schengen Informatiesysteem (NSIS-II) en over het auditrapport van de ADR naar de beveiliging van het Europees Visum Informatiesysteem (EUVIS).... 

Dit verbeterplan bevat een overzicht van de maatregelen die de politie de komende jaren neemt om beter aan de Wpg te voldoen en bevat tevens de maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging die moeten leiden tot het oplossen van de tekortkomingen die zijn geconstateerd in de onderzoeken naar EUVIS en NSIS-II. Met het uitvoeren van deze maatregelen zal de politie eind 2019 (de duur van het programma) grotendeels maar nog niet volledig de Wpg naleven. Het volledig kunnen naleven van de Wpg vergt onder andere aanpassingen in de huidige wetgeving en aanpassing of vervanging van bestaande (oudere) informatiesystemen. Dit zal niet allemaal binnen de looptijd van dit programma kunnen worden gerealiseerd. De verandering om tot de gewenste situatie te komen is dan wel in gang gezet.

Alles bij de bron; RijksOverheid [verbeterplan]


Het politiewerk gaat ingrijpend veranderen door de invoering van Predictive Policing. Door verfijnde algoritmen los te laten op big data over eerdere incidenten – en die hoeveelheid gegevens neemt alleen maar toe – kan de politie straks misdaden voorspellen, staat in een artikel in Secondant.

De komst van Predictive, Prescriptive, en andere vormen van politieoptreden op basis van computeralgoritmen, vraagt om een wezenlijke verandering in het proces van politieoptreden. Misschien nog wel meer dan bij Predictive Policing is hier een integrale benadering nodig, waarin doel, proces, informatie, techniek en mens en organisatie in samenhang met elkaar worden aangepakt. In feite zijn er 4 opeenvolgende implementatieniveaus, inclusief bijbehorende uitdagingen:

  • Intelligence-led Policing: informatie delen en deze gebruiken om te sturen.
  • Predictive Policing: analisten en wijkteams trainen in de omgang met voorspellende informatie.
  • Effect-led Policing: daadwerkelijke het effect registreren van verschillende interventies. Dus ook registreren wat er is gedaan, in plaats van alleen wat daar de resultaten van waren.
  • Prescriptive Policing: de adviezen accepteren van een systeem. Dit vraagt om aanpassing van de aansturing (cultuur en organisatie-inrichting) op door een systeem voorgestelde interventies.
In Van Predictive naar Prescriptive Policing. Verder dan vakjes voorspellen houden Selmar Smit en Arnout de Vries alle aspecten van Predictive Policing en Prescriptive Policing tegen het licht, inclusief de mythen rond dit thema.
 
Alles bij de bron; CCV & Secondant

Eiser in de zaak is in 2004 een webwinkel begonnen waar verschillende parfums te koop werden aangeboden. Naar verluidt liet de service bij deze webwinkel wat te wensen over, aangezien in 2014 een Facebookgroep is opgericht waarin mensen hun onvrede konden uiten over eiser en zijn webwinkel. Zoals dat wel vaker gaat op het internet, namen de ‘reaguurders’ in de Facebookgroep het niet zo nauw met enkele (fatsoens-)normen, en vond men het vooral nodig om gegevens over de eiser in de groep te posten. Zo werden onder meer zijn volledige naam, woonadres, het kenteken van zijn auto en zijn telefoonnummer in de groep gepost.

De advocaat van eiser heeft de beheerder van de Facebookgroep vervolgens gesommeerd om de groep offline te halen. Hierna zijn enkele nieuwe Facebookgroepen opgericht waarin opnieuw gegevens van eiser werden gepost. Eiser vordert in het geschil van Facebook onder andere de NAW-gegevens van alle leden van de Facebookgroepen, dit op grond van een ‘ernstige inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer’, ex artikel 8 EVRM.

De rechtbank oordeelt dat onder omstandigheden op een sociaal netwerk als Facebook de plicht kan rusten om gegevens te verstrekken aan een derde. Facebook dient dus de gegevens die zij in haar bezit heeft over de leden van de Facebookgroep te verstrekken. 

Alles bij de bron; SOLV


Gedupeerden van het datalek in Amersfoort kunnen wel degelijk aangifte doen bij de politie. Dat zegt advocaat Jan Visscher, die enkele slachtoffers bijstaat. 

Een politiewoordvoerder zei eerder tegen RTV Utrecht dat aangifte doen zinloos is, omdat er geen sprake zou zijn van een strafbaar feit. Maar volgens advocaat Visscher is de politie voorbarig geweest en heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat gedupeerden, als zij dat willen, aangifte kunnen doen. Het OM zal dan verder onderzoek verrichten.

In januari van dit jaar verstuurde een ambtenaar van de gemeente Amersfoort per ongeluk persoonlijke gegevens van 1900 inwoners naar een onbekende man. Het ging onder meer om BSN-nummers.

Bron; RTVU


Mensen die het slachtoffer van internetoplichting zijn geworden kunnen vanaf vandaag alleen nog via DigiD online aangifte doen. Vanaf de zomer is voor alle online aangiftes DigiD nodig, zo laat de politie weten. 

"Dankzij het koppelen van online aangiftes aan een DigiD, weten we als politie zeker dat we informatie delen met de juiste persoon. We starten de invoering van DigiD met het delict internetoplichting, maar zoals gezegd vragen we vanaf de zomer bij alle online aangiftes om uw DigiD", aldus de politie. Wie liever geen gebruik van DigiD wil maken kan nog steeds op het politiebureau aangifte doen.

Bron; Security


Afgelopen dinsdag kondigde de politie en het Openbaar Ministerie aan dat ze een versleuteld crimineel communicatienetwerk uit de lucht hadden gehaald, maar de advocaat van de netwerkaanbieder hekelt het optreden van justitie. "Dit is Bokito-gedrag. Puur 'powerplay' van het Openbaar Ministerie”, advocaat Leon van Kleef, die de eigenaar van het Nijmeegse bedrijf bijstaat.

Van Kleef hekelt de bewoording van het OM dat het om een crimineel communicatienetwerk gaat. "De stelling is dus dat iedere gebruiker crimineel is. Maar tegelijkertijd zegt het OM dat er ook advocaten zijn die deze telefoons gebruiken", zo laat hij aan de Telegraaf weten. In de boodschap aan gebruikers vraagt de politie om gebruikers die zich bijvoorbeeld kunnen beroepen op het verschoningsrecht zich te melden op een specifiek e-mailadres.

Volgens de advocaat worden de pgp-telefoons ook in het bedrijfsleven gebruikt. "Die gebruiken ze om te voorkomen dat bedrijfsgeheimen worden gestolen. Zelfs regeringsleiders hebben PGP-telefoons. Deze telefoon is volstrekt legaal", merkt van Kleef op.

Alles bij de bron; Security


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha