Met mijn brief van 11 maart jl. heb ik u geïnformeerd over het feit dat sinds de ingebruikname van nieuwe vingerafdrukopnameapparatuur (uitrol september-december 2015) circa 10 à 15% van de vingerafdrukken omgekeerd in de chip op het paspoort zijn opgenomen.

Zoals ik in mijn eerdere brief heb gemeld, zijn alle gemeenten direct gewezen op het juiste gebruik van de apparatuur. Gebleken is evenwel dat ondanks deze instructies (die ik meermalen onder de aandacht van gemeenten heb gebracht) het verkeerd om opnemen nog steeds voorkomt (in circa 5% van de gevallen). Op basis van deze steekproeven is mijn inschatting dat op dit moment in circa 70.000 paspoorten de vingerafdrukken verkeerd om zijn opgenomen.

Zoals ik in mijn eerdere brief al heb gemeld, zijn er geen directe gevolgen voor de burger, omdat de vingerafdrukken op het paspoort nog niet worden gebruikt voor controle bij grenspassage en omdat in de Europese verordening op grond waarvan de vingerafdrukken worden opgenomen voor verificatie expliciet is gemeld dat een negatief resultaat van de vergelijking geen afbreuk doet aan de geldigheid van het paspoort voor overschrijding van de buitengrenzen.

Het onderzoek naar de gevolgen voor de burger heeft zich daarom geconcentreerd op de vraag in hoeverre het uitlezen van omgekeerd op de chip opgenomen vingerafdrukken tot een “misser” bij verificatie leidt. Voor de apparatuur waarover de gemeenten beschikken voor het aanvraagproces geldt dat deze in staat is een omgekeerd aangeboden vinger te verifiëren.

Wel heb ik kunnen vaststellen dat de in Nederland bij de grensbewaking in gebruik zijnde uitleesapparatuur voor vingerafdrukken in Schengenvisa in staat is een omgekeerde opgeslagen vingerafdruk te herkennen door deze 180 graden te draaien. Ook Duitsland en de EU-grensbewakingsorganisatie Frontex hebben bevestigd dat hun apparatuur hiermee om kan gaan.

Ik blijf de ontwikkelingen op het gebied van het uitlezen van vingerafdrukken aan de buitengrenzen intensief volgen. Voordat tot daadwerkelijke uitwisseling wordt overgegaan, zal in EU-verband een audit plaatsvinden op dit proces in elk van de EU-landen waaraan de certificaten worden verstrekt. In dat kader zal Nederland nagaan of de uitleesapparatuur in het desbetreffende land in staat is om omgekeerd opgenomen vingerafdrukken te verifiëren.

Alles bij de bron; RijksOverheidAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha