ID-Plicht - Paspoort

De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer wil dat minister Spies druk zet op het Europese Hof van Justitie om eerder te komen met antwoorden op de vraag of het afnemen van vingerafdrukken voor opname in het paspoort wel rechtsgeldig is. Nu zal dat zeker een jaar duren. 

Het Tweede Kamerlid Oosenbrug vindt dat te lang, zeker omdat de principiële weigeraars zonder vingerafdruk geen paspoort krijgen. Zij vraagt de minister om coulance en de weigeraars een nooddocument (zonder vingerafdruk) te verstrekken, zolang het nog niet mogelijk is een id-kaart aan te schaffen waar geen vingerafdruk voor nodig is. 

De Raad van State besloot vorige week dat het geen uitspraak kon doen in vier procedures die door burgers waren aangespannen tegen die verplichte afgifte van de vingerafdrukken. Ze besloot de zaken aan te houden en een vragenbrief te sturen naar het Europese Hof. In die brief wordt onder meer gevraagd of het afnemen van vingerafdrukken wel strookt met de bepalingen in de Europese Rechten van de Mens en de burgerrechten. 

Ook wil de Raad van State weten of er genoeg garanties zijn dat die vingerafdrukken later niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor opname in het paspoort. De vrees bestaat bij veel organisaties en burgers dat de overheid met onder meer de vingerafdrukken een grote database aanlegt met informatie over alle burgers die vervolgens kan worden gebruikt bij bijvoorbeeld opsporingsactiviteiten.

Alles bij de bron; webwereld

Vraag 2
Ziet u net als de ontdekker van de kwetsbaarheden ernstige bedreigingen voor de maatschappelijke veiligheid?

Vraag 3 
Gaat u maatregelen nemen om identiteitsfraude te voorkomen? Zo ja, welke en kunt u deze nader toelichten?

Vraag 4
Wat gaat u doen om de kwetsbaarheden in de nieuwe paspoorten te verhelpen? Welke maatregelen gaat u treffen in het kader van nationale veiligheid en terrorismebestrijding?

Vraag 5
Wat gaat u op lange termijn doen om te voorkomen dat er opnieuw paspoorten met beveiligingsproblemen ontworpen worden?

Antwoorden vragen 2 t/m 5:
Het betreffende artikel heeft betrekking op twee aspecten, te weten het op afstand kunnen activeren van de Rfid-chip die in de reisdocumenten is opgenomen en het kunnen kopiëren van de gegevens die in de chip zijn opgeslagen. Reeds in september 2005, dus voor de invoering in 2006 van de chip in de reisdocumenten, is in antwoord op vragen van het TK-lid De Wit aan de Kamer gemeld dat het door de Europese Unie voorgeschreven mechanisme dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de gegevens in de chip (Basic Access Control) zwakheden kent.....

....Ik teken hierbij aan dat de vingerafdrukken die sinds 2009 in de chip van de reisdocumenten worden opgeslagen extra beveiligd zijn. 

Alles bij de bron; rijksoverheid

 

De gemeente Amsterdam hoeft geen paspoort te verstrekken aan een inwoner die weigerde haar vingerafdrukken te geven. De Raad van State oordeelde dinsdag in een voorlopige uitspraak dat niet is aangetoond dat de privacy van de vrouw wordt geschaad. 

Volgens de Raad van State is voor het definitief oplossen van het vraagstuk een diepgaand onderzoek nodig. Een dergelijk onderzoek is bij de aangespannen spoedprocedure niet mogelijk. In een zogeheten bodemprocedure doet de raad later een einduitspraak in de zaak.

Alles bij de bron; elsevier

In 2008 slaagde Van Beek er al in de RFID-chip van het paspoort dat in Nederland en in tientallen andere landen wordt gebruikt te kraken. Hij stelde toen dat nog geen sprake was van acuut gevaar omdat niet iedereen de kennis had om de zwakheden te misbruiken. Nu er gratis software beschikbaar is die de beveiliging kan omzeilen, kan dat veranderen.

Op de chip staat een kopie van de informatie die ook in het paspoort zelf te lezen is, zoals naam, geboortedatum, sofinummer en een pasfoto. Zo kan worden gecontroleerd of niet is gerommeld met het papieren paspoort. Met iemands identiteit is het volgens de hacker gemakkelijk een bankrekening te plunderen. Daarom zouden burgers moeten worden voorgelicht hoe ze hun gegevens beter kunnen beschermen. Zeker nu skimmen steeds moeilijker wordt, zouden cyberbendes op dit gebied op de loer liggen.

Alles bij de bron; nu

Laura Beck schreef ter afsluiting van de master Besturen van Veiligheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam een onderzoek naar de invloed op het besluitvormingsproces rondom het biometrisch paspoort. De scriptie geeft inzicht in het totale speelveld van besluitvorming rondom het onderwerp biometrisch paspoort. Dit inzicht is erg waardevol en leerzaam voor het vakgebied burgerzaken. 

Voorwoord

...Vanuit de interesse in het spanningsveld tussen veiligheid en privacy ben ik uiteindelijk bij de black box van het biometrische paspoort terecht gekomen. Een onderwerp waar dit spanningsveld duidelijk in terug komt.

Het besluitvormingsproces rondom de invoering van vingerafdrukken en het stopzetten van de opslag ervan in databanken was schimmig. Ik werd nieuwsgierig naar wat zich had afgespeeld. Omdat het een zogenaamde black box betrof was het van belang om mij goed in te lezen in de achtergrond van reisdocumenten en biometrie.

Hiervoor wil ik Vincent Bohre en Max Snijder bedanken. Zij hebben uitgebreid de tijd genomen om mij met het onderwerp kennis te laten maken en te laten zien waar het allemaal om draaide.

Alles bij de bron; nvvb  de scriptie is hier te downloaden [pdf]

Mensen die een uittreksel uit het bevolkingsregister aanvragen voor de wietpas, hoeven hierbij niet te zeggen waarvoor dit nodig is. De ambtenaar die het verzoek behandelt, hoeft daar ook niet expliciet naar te vragen. Burgemeester Rob van Gijzel schrijft dit aan de gemeenteraad van Eindhoven. 

Van Gijzel laat ook weten dat de politiecontroles zoveel mogelijk in de coffeeshop moet uitvoeren en zo min mogelijk persoonsgegevens moet meenemen. De brief vermeldt verder dat coffeeshophouders niet verplicht zijn de GBA-uittreksels of kopieën van paspoorten te bewaren. Voor controle op lidmaatschap volstaan de ledenlijst en het identiteitsbewijs. 

Alles bij de bron; omroepbrabant 

Het vierde Privacycafé dat de Stichting Bescherming Burgerrechten organiseerde, stond in een historisch kader. Ondanks dat vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog niet zelden stuiten op gevoeligheden, was dat voor de sprekers geen reden om tegenwoordige ontwikkelingen niet historisch tegen het licht te houden. De nadruk lag deze avond dan ook niet op de Duitse bezetter, maar op het denken over registreren dat vóór de bezetting heerste en een registratiesysteem mogelijk maakte waarvan de gevolgen niet te overzien waren. 

Ter inleiding werd een fragment uit de documentaireserie Andere Tijden vertoond waarin de invoering van het Persoonsbewijs wordt beschreven. Een terugblik die licht wierp op de wijze waarop destijds, maar ook nu over nieuwe registratietechnologie wordt gedacht. Het voorlichtingsfilmpje over het nieuwe Persoonsbewijs dat in 1940 werd ontworpen en in de daaropvolgende jaren een icoon van de onderdrukking werd, stelde destijds dat hiermee “de goeden tegen de kwaden konden worden beschermd”...

...Peter Romijn, hoofd onderzoek van het NIOD; “De identificatieplicht roept geen associaties op met de bezetting. Er is sprake van een bepaalde vanzelfsprekendheid; het is geaccepteerd dat een groot deel van je bestaan transparant is voor overheid en bedrijven.” Ook in de beginperiode van het Persoonsbewijs was er weinig weerstand onder de bevolking. Immers, ook voor de invoering van het Persoonsbewijs bestond de Nederlandse burger al op papier, al was dat puur bedoeld voor dienstverlening, aldus Romijn. Het Persoonsbewijs was niet alleen een wens van de Nazi’s, maar kwam ook voort uit een technocratische behoefte die al bestond voordat Nederland bezet werd...

...Annemiek Gringold, voorzitter van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam; “Ook in de Rwandese genocide, niet meer dan twintig jaar geleden, stond in identiteitsbewijzen etniciteit geregistreerd. Waarom is er dan nu geen ophef over de manier waarop we tegenwoordig registreren? Daar heb ik geen volledig antwoord op, maar het is deels het ontbreken van kennis. Dit in combinatie met het hedendaagse exhibitionisme; online deelt men alles op privégebied al. De handdoek is in feite al in de ring geworpen..

...Bob de Graaff, hoogleraar Intelligence en Securitystudies aan de Universiteit Utrecht sloot af met een fraai voorbeeld van hoe opgeslagen persoonsgegevens eenmaal opgeslagen jaren later dankbaar kunnen worden gebruikt door kwaadwillenden. Na de Vergissing van Troelstra riep onze overheid een inlichtingendienst in het leven die informatie moest verzamelen over eventuele revolutionairen in ons land. Deze info ging vooral over politieke voorkeuren, zoals lidmaatschap van de Communistische Partij. Echt hoge prioriteit werd er niet gegeven aan dit werk; Nederlandse politici achtten een revolutie in Nederland destijds verre van waarschijnlijk. Maar er bestond wel een lijst met deze personen erin.

In 1940 werd deze lijst verbrand, maar omdat kopieën ervan bij gemeenten lagen, zijn tijdens de bezetting alsnog allerlei personen op die lijst opgepakt. “Zoals men in 1925 niet wist wat er met die privé-informatie zou kunnen gebeuren in 1940, kunnen we wellicht bij onszelf te rade gaan over alle gegevens die we op dit moment opslaan.”

Een ander belangrijk verschil met het denken over persoonsgegevens tussen 1940 en nu, is volgens De Graaff bovendien dat we niet langer gegevens op basis van bepaalde kenmerken als ‘communist’ of ‘revolutionair’ verzamelen, maar eigenlijk alles verzamelen.

“Goed of slecht zoals destijds de praktijk was, bestaat niet meer. Iedereen is verdacht.” 

Alles bij de bron; platformburgerrechten 

D'66 maakt zich zorgen over het opslaan van vingerafdrukken en andere persoonlijke gegevens op chips bij uitgiftes van een paspoort of ID-kaart door de gemeente. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Het is ongehoord dat er allerlei informatie wordt opgeslagen op een chip, waarbij niet duidelijk is wat er met die gegevens gebeurt", aldus de fractievoorzitter. 

Over de chip is volgens Lems te weinig bekend om er zeker van te zijn dat die niet te hacken is. ,,Chips kunnen van een afstand bestuurbaar zijn en wie die gegevens dan in handen krijgt is niet duidelijk." D'66 wil burgers al langer attent maken op de opslag van persoonlijke gegevens voor identiteitsbewijzen. Lems: ,,Wij willen ook graag weten wat er gebeurt als iemand weigert om zijn vingerafdrukken te geven, want iedereen moet een identiteitsbewijs kunnen aanvragen."  

Alles bij de bron; almerevandaag 

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha