ID-Plicht - Paspoort

Unibet start vanaf juni 2016 met het verifiëren van de registraties van zijn gebruikers op basis van hun identiteitskaart. De gokwebsite wil zo als "Belgische marktleider het voorbeeld geven, met als doelstelling het Belgische kansspelbeleid en de bescherming van de online consument te verbeteren", zegt Ewout Keuleers van Unibet. 

"Correcte identificatie van spelers is onze grootste wens" en "een kwestie van gezond verstand", zegt Etienne Marique, voorzitter van de Kansspelcommissie. Hij is dan ook blij dat er met de invoering van het systeem door Unibet eindelijk vooruitgang wordt geboekt.

Marique betreurt echter dat de verificatie via eID niet vanuit de overheid opgelegd wordt. Unibet is voorlopig nu de enige gokwebsite die het systeem zal gebruiken. "...., terwijl de staat had kunnen zorgen voor een coherente maatregel", zegt hij. Bovendien ziet hij een probleem bij het bewaren van de gegevens, die nu in handen komen van buitenlandse privébedrijven. "De staat geeft op dat vlak haar soevereiniteit af", vindt Marique.

Alles bij de bron; deRedactie


Met mijn brief van 11 maart jl. heb ik u geïnformeerd over het feit dat sinds de ingebruikname van nieuwe vingerafdrukopnameapparatuur (uitrol september-december 2015) circa 10 à 15% van de vingerafdrukken omgekeerd in de chip op het paspoort zijn opgenomen.

Zoals ik in mijn eerdere brief heb gemeld, zijn alle gemeenten direct gewezen op het juiste gebruik van de apparatuur. Gebleken is evenwel dat ondanks deze instructies (die ik meermalen onder de aandacht van gemeenten heb gebracht) het verkeerd om opnemen nog steeds voorkomt (in circa 5% van de gevallen). Op basis van deze steekproeven is mijn inschatting dat op dit moment in circa 70.000 paspoorten de vingerafdrukken verkeerd om zijn opgenomen.

Zoals ik in mijn eerdere brief al heb gemeld, zijn er geen directe gevolgen voor de burger, omdat de vingerafdrukken op het paspoort nog niet worden gebruikt voor controle bij grenspassage en omdat in de Europese verordening op grond waarvan de vingerafdrukken worden opgenomen voor verificatie expliciet is gemeld dat een negatief resultaat van de vergelijking geen afbreuk doet aan de geldigheid van het paspoort voor overschrijding van de buitengrenzen.

Het onderzoek naar de gevolgen voor de burger heeft zich daarom geconcentreerd op de vraag in hoeverre het uitlezen van omgekeerd op de chip opgenomen vingerafdrukken tot een “misser” bij verificatie leidt. Voor de apparatuur waarover de gemeenten beschikken voor het aanvraagproces geldt dat deze in staat is een omgekeerd aangeboden vinger te verifiëren.

Wel heb ik kunnen vaststellen dat de in Nederland bij de grensbewaking in gebruik zijnde uitleesapparatuur voor vingerafdrukken in Schengenvisa in staat is een omgekeerde opgeslagen vingerafdruk te herkennen door deze 180 graden te draaien. Ook Duitsland en de EU-grensbewakingsorganisatie Frontex hebben bevestigd dat hun apparatuur hiermee om kan gaan.

Ik blijf de ontwikkelingen op het gebied van het uitlezen van vingerafdrukken aan de buitengrenzen intensief volgen. Voordat tot daadwerkelijke uitwisseling wordt overgegaan, zal in EU-verband een audit plaatsvinden op dit proces in elk van de EU-landen waaraan de certificaten worden verstrekt. In dat kader zal Nederland nagaan of de uitleesapparatuur in het desbetreffende land in staat is om omgekeerd opgenomen vingerafdrukken te verifiëren.

Alles bij de bron; RijksOverheid


Op 26 november 2015 en 3 december 2015 zijn er een aantal zaken mbt de paspoortwet bij de RvS behandelt. Daarna werd het muisstil en een uitspraak is er dan ook nog niet zoals bleek uit onderstaande bijdrage via de mail;

Beste mensen,
pdfOp verzoek van H. stuur ik jullie ter kennisgeving de brief die zijn advocaat schreef aan de RvS.

Telefonische navraag bij de RvS over hoe vaak ze het kunnen uitstellen uitstel kreeg ik als reactie op dat er geen wettelijke termijn voor is vastgelegd en de Raad ook wel eens 6x een kennisgeving met uitstel van 6 weken heeft doen uitgaan. We hebben dus formeel enkel te maken met de rechtsonzekerheid van een redelijke termijn waarbinnen er uitspraak gedaan behoort te worden, zonder dat daar een limiet aan zit of een onafhankelijke instantie kan bepalen wat onredelijk is.

Bij het EHRM kan je in principe nu wel aankaarten dat er inbreuk wordt gemaakt op je recht op fair trial, maar dan komt er (als je al ontvankelijk wordt verklaard) weer een aparte procedure DAARover in plaats van dat de inhoudelijke beoordeling van de kwestie biometrie en gebruik van RFID-chipopslag wordt opgestart.

Zelf ben ik er nog niet uit hoe te reageren op dit zoveelste uitstel van een uitspraak die de afsluiting moet gaan vormen van de nationale rechtsgang. Ik overweeg om in mijn reactie over deze zoveelste vertraging aan te kaarten dat er binnenkort ook weer een nieuw contact moet worden afgesloten met een fabrikant en beheerder van het technische aanvraag/uitgifte proces. Waarbij het misschien dan ook mogelijk is om de Tweede kamer weer eens op het onderwerp te reanimeren. Suggesties en tips zijn daarvoor zijn van harte welkom.

Contact met de afzender van de mail gaarne via de privacynieuws-contactpagina


Twee mannen uit Den Haag zijn aangehouden op verdenking van het vervalsen van Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten. Het vermoeden bestaat dat mensensmokkelaars die vervalste documenten gebruikten om vluchtelingen illegaal Europa binnen te krijgen. 

Dinsdag vonden in twee woningen in Den Haag huiszoekingen plaats. Daarbij werden onder meer een printer, computers, blanco kaarten en bijna een halve ton aan contant geld in beslag genomen. De marechaussee doorzocht ook een theehuis in Den Haag. Dat werd vermoedelijk gebruikt als ontmoetingsplaats.

De zaak kwam aan het rollen nadat documentenexperts van de marechaussee tussen 2010 en 2013 Nederlandse documenten aantrof die veelal op dezelfde manier vervalst waren.... Die zou de kaarten vervalst hebben door blanco kaarten aan beide zijden te beplakken met stickers, een vervalsing die volgens de marechaussee redelijk makkelijk  te ontdekken is.

Verspreid over Europa zijn sinds 2010 tientallen identiteitspapieren aangetroffen die herleid kunnen worden naar de verdachten. Een grote vangst vond plaats bij een vrouw die onderweg was naar Griekenland. Zij had een groot aantal ID-kaarten op zak, bestemd voor vluchtelingen. Identiteitsfraude is een gevoelig thema, tegen de achtergrond van de gewapende strijd in Syrië en Irak en de aanslagen in Parijs en Brussel. De angst bestaat dat strijders van IS met valse papieren Europa proberen te bereiken. 

Volgens de recherche van de Koninklijke Marechaussee is het uniek dat dit soort identiteitsfraude tot aan de bron wordt blootgelegd. ,,We treffen vaker valse Nederlandse documenten aan, maar het is niet eerder voorgekomen dat we ook de vervalser hebben gevonden.'' 

Alles bij de bron; AD


In een groeiend aantal gemeentes, waaronder Arnhem en Zwolle, moeten burgers sinds een paar jaar hun restafval dumpen in ondergrondse containers die alleen opengaan met een digitale pas. Het probleem: deze pas is gekoppeld aan een woonadres, naam en verdere persoonsgegevens. Persoonsgegevens die de gemeente registreert en verwerkt, maar waarvan het totaal niet bekend is wie er toegang tot heeft, hoe en waar die data wordt opgeslagen en wat überhaupt het doel van die registratie is...

...Om bovenstaande redenen was er gisterochtend een rechtszitting bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, over afvalregistratie in Arnhem...

... “De Raad van State was gelukkig een stuk kritischer” vertelt Jonker. “Ze stelden goede vragen en dan blijkt dat de gemeente geen goede antwoorden heeft. Ze spraken zichzelf tegen of hadden onduidelijke antwoorden over hoe lang de data bewaard zou worden, hoe deze was beveiligd en wat er mee gedaan zou worden. Het was verbijsterend. Zelfs een paar enorm belangrijke documenten misten uit het dossier dat ze hadden aangeleverd.” Die mening deelt ook Vincent Böhre van Stichting Privacy First, die ook aanwezig was bij de rechtszaak. “Ze stonden echt met hun bek vol tanden,” vertelt hij aan Motherboard. “Ze wisten het duidelijk niet goed te verdedigen.”

AfvalContaineCam

Arnhem had daarnaast al niet zo’n goede reputatie op het gebied van privacyveiligheid. In 2014 werd de gemeente Arnhem nog op hun vingers getikt door Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om hier iets aan te doen. Pas in juli 2015, een jaar later, kreeg Arnhem eindelijk een wethouder voor privacy die dit moest gaan oplossen, Martijn Leisink (D66). Zijn aanstelling blijkt met de afvalrechtszaak geen succes.

De uitslag van de Raad van State wordt pas over enkele weken bekend. Jonker voelt zich positief over zijn kansen, maar is niet blij met hoe de rechtszaak aantoont hoe waanzinnig laag de kwaliteit van competentie bij de gemeente Arnhem wel niet is. “Wie weet hoe het er bij andere gemeentes aan toe gaat.”

Alles bij de bron; MotherBoard


Hierbij informeer ik u dat bij een op 19 februari jl. uitgevoerde kwaliteitscontrole van reisdocumenten een aantal documenten is aangetroffen waarbij de vingerafdruk omgekeerd (180 graden gedraaid) in de chip op het paspoort is opgenomen. Op basis van een direct daarna uitgevoerde grotere steekproef betreft het circa 10 tot 15 % van de geproduceerde documenten...

...De apparatuur waarmee vingerafdrukken worden opgenomen is recentelijk vervangen. Zeer waarschijnlijk is verkeerd gebruik van deze apparatuur de oorzaak het omgekeerd opnemen. Het is onbekend op welke van de sindsdien uitgereikte paspoorten de vingerafdruk niet correct is opgenomen. Immers de vingerafdruk wordt direct na uitreiking uit de systemen verwijderd en is alleen opgenomen op de chip op het document.

Er zijn geen directe gevolgen voor de burger: momenteel worden de vingerafdrukken niet gebruikt en het is nog onbekend wanneer dit wel mogelijk wordt. De vingerafdrukken zijn op grond van de Europese verordening (Verordening EG nr. 2252/2004) opgenomen voor verificatie bij grenspassage als tweedelijns instrument om de identiteit van betrokkene vast te kunnen stellen. In de verordening is expliciet opgenomen dat een negatief resultaat van de vergelijking op zichzelf geen afbreuk doet aan de geldigheid van het paspoort voor de overschrijding van de buitengrenzen. In het licht van deze omstandigheden onderzoek ik of een eventuele hersteloperatie wenselijk is. Zodra ik op dit punt meer duidelijkheid heb zal ik uw Kamer informeren.

Alles bij de bron; RijksOverheid


Zaterdag zijn er in het NAC-stadion te Breda info-bijeenkomsten over een schitterend doordram-AZC in het voormalige Belastingkantoor... Er was alleen 1 probleempje. Hoe vertellen we het de 1700 buren? Met besloten bijeenkomsten natuurlijk (Brief1Brief2). Kortom; in een stadion met dikke hekken & met eendriedubbele ID-check om te voorkomen dat er 'vreemde mensen' binnenkomen. Gek he, die kloof tussen politiek en burger. Mooi klaar mee, Breda!

IDPlicht InfoSessies AZC Breda

Alles bij de bron; GeenStijl


Minister Plasterk heeft vandaag de eerste elektronische identiteitskaart uitgereikt aan een inwoner van Den Haag. Het gaat om een proef met online identificatie bij de overheid. Met een elektronische identiteitskaart of rijbewijs kunnen in de zogeheten pilot 1.500 proefpersonen online diensten afnemen bij de overheid, zoals het aanvragen van vergunningen of toeslagen.

Daarnaast vinden er pilots plaats met private inlogmiddelen. Maximaal 30.000 proefpersonen kunnen met verschillende soorten inlogmiddelen, zoals een app, online diensten afnemen bij een twintigtal overheden en bedrijven, zoals Den Haag, Bureau Krediet Registratie, Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en KPN. Voor zowel de pilots met publieke middelen als private middelen heeft minister Plasterk vandaag het startsein gegeven...

... "Ook is het makkelijk voor mensen, want alle verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden die je nu moet onthouden kunnen vervangen worden door een of enkele inlogmiddelen. Ook heb je meer controle over welke persoonlijke gegevens gedeeld worden. Zo wil een online slijter weten of je ouder dan 18 bent, maar hij hoeft niet te weten wat je burgerservicenummer is", aldus het ministerie.

De werking van de elektronische identiteitskaart wordt eerst getest, als ook de werking van een elektronisch rijbewijs. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van een chip op de kaart, waarvan de gegevens uitgelezen worden met een kaartlezer.

Alles bij de bron; Security

Update;

...Toch kleven er grote bezwaren aan Idensys, zegt hoogleraar Jaap-Henk Hoepman van de Radboud Universiteit. Volgens hem is het systeem aan de voorkant ijzersterk ontworpen, maar zit het probleem aan de achterkant. "Vergelijk het met een appartementencomplex, waar iedereen vanzelfsprekend een eigen voordeur heeft. Maar dan komt het vreemde: u heeft zelf geen sleutel, maar de conciërge. Hij houdt alles in de gaten, wijst mensen de weg, neemt pakketjes aan en laat iedereen hun huis binnen", legt Hoepman uit. "In de echte wereld wil geen mens in zo'n appartementencomplex wonen uit angst dat de conciërge hun huis binnensluipt", vertelt hij. Maar in de virtuele wereld is dit systeem, waarin anderen bepalen of we ergens in mogen, de 'normaalste zaak van de wereld'.

Dat ook commerciële partijen inlogmethoden tot Idensys mogen ontwikkelen, baart de wetenschappelijk directeur van het Privacy & Identity Lab van de universiteit zorgen. "Want als bijvoorbeeld KPN een authenticatiedienst ontwikkelt, dan weten zij waar ik allemaal inlog", schetst Hoepman de privacyrisico's. Ook Engelfriet benadrukt dat bedrijven die meedoen streng in de gaten gehouden moeten worden: "Gegevens mogen niet kunnen lekken of misbruikt door de deelnemende partijen zelf. 

Alles bij de bron; RTL


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha