ID-Plicht - Paspoort

Op 1 januari 2005 trad de ID-plichtwet in werking. Met het invoeren van de wet zouden GEEN ONOMKEERBARE STAPPEN WORDEN GEZET. Na 3 jaar zou de uitwerking van de wet geëvalueerd worden. En mocht het dan niet aan zijn doel beantwoorden dan kon de wetgeving alsnog ongedaan worden gemaakt, zo bezwoer de toenmalige verantwoordelijk minister van Justitie, Donner, het parlement.

Nu 6 1/2 jaar later staat de evaluatie eindelijk op de agenda van de Tweede Kamercommissie.

Lees alles bij de bron; vrijbit

Op vrijdag 25 februari jl. werd het verzoek om een voorlopig voorziening in de bestuursrechtelijke Paspoortzaak van dhr. Willems afgewezen door de rechtbank Maastricht.

De vraag of de verplichte opslag van vingerafdrukken in een (de)centrale (gemeentelijke) databank wel of niet rechtmatig is, laat de rechter in het midden. Opvallend is verder met name de volgende rechtsoverweging:

"Wat betreft de vraag of de Europese Paspoort verordening voor de mogelijkheid om vingerafdrukken in het paspoort op te nemen in strijd is met (andere) bepalingen van bovennationaal recht is de voorzieningenrechter van oordeel dat, gelet op de diepgaande toets die hiervoor is vereist, de voorzieningenprocedure zich niet leent tot beantwoording van die vraag."

Deze overweging impliceert dat de nationale rechter (niet zijnde een voorzieningenrechter) Europese verordeningen zou kunnen toetsen aan "(ander) bovennationaal recht". Voorwaar een 'interessante' uitspraak... (Reactie van PrivacyFirst)

...In de zaak van Louise (mei 2010 met destijds advocate Ineke van den Brûle) werd er wél voorzichtig aan internationaal recht getoetst, zij het ook daar niet diepgaand. De uitspraken lijken wel op elkaar.

Opmerkelijk verschil: de Voorzieningenrechter Maastricht zegt NIET dat er geen onomkeerbare stappen zijn gezet als je eenmaal je vingerafdrukken hebt gegeven. (Reactie van AA/Advocaten)

Ondernemer verliest vingerafdrukzaak

De ondernemer Wim W. krijgt geen paspoort waar zijn vingerafdrukken niet instaan. Dat heeft de bestuursrechter in Maastricht vrijdag besloten. W. vindt dat vingerafdrukken misbruik en fraude mogelijk maken. Dit probleem speelt vooral in landen waar politieagenten en douanebeambten hun loon aanvullen met corrupte neveninkomsten...

....Willems beroept zich op het Marper-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin staat dat de opslag van vingerafdrukken in een database een inbreuk op het recht van privacy is. Ook stelt het arrest dat het opslaan van vingerafdrukken in een centrale database voor opsporingsdoeleinden niet proportioneel is.

Lees alles bij de bron; binnenlandsbestuur

En via de mail;

De rechter heeft de behandeling van zaak Deutekom (die gepland stond voor woensdag 9 maart)
verwezen naar een meervoudige kamer.De behandeling van het beroep is tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

De burger heeft geen recht op een paspoort zonder vingerafdrukken. Opnieuw een zware tegenslag voor Nederlanders die ageren tegen opslag van biometrische gegevens.

Wim Willems uit Nuth (Zuid-Limburg) heeft geen recht op een nieuw paspoort zonder digitale vingerafdrukken, oordeelt de bestuursrechter in Maastricht. Waarom is nog niet duidelijk, maar de uitspraak van afgelopen vrijdag betekent andermaal een gevoelig verlies voor privacyminnend Nederland.

De Maastrichtse bestuursrechter komt later deze week met een motivatie, maar het vonnis is in overeenstemming met de eerste bestuurszaak tegen vingerafdrukken, vorig jaar mei in Den Haag. Die zaak, van Louise van Luijk, nadert inmiddels de ontknoping in zijn vervolg, de bodemprocedure. De uitspraak daarvan wordt op 23 maart verwacht. Daarnaast lopen er momenteel nog verschillende zaken van biometrieweigeraars bij de bestuursrechter her en der in het land.

Lees alles bij de bron; webwereld

Later dit jaar beslist het kabinet of er een elektronische identiteitskaart komt, waarmee burgers zich op het internet kunnen identificeren. Er wordt al jaren gesproken over een dergelijke kaart, die in België al is ingevoerd.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie publiceerde deze week de Nationale Cyber Security Strategie, waarin de uitgangspunten staan voor de bestrijding van cybercrime. In het document wordt aangegeven dat het kabinet later dit jaar beslist over de komst van elektronische functionaliteit in reisdocumenten, zoals het paspoort en de identiteitskaart. De functionaliteit moet burgers in staat stellen om zich via het internet te identificeren en om digitale handtekeningen te kunnen zetten. Het is niet duidelijk of de functionaliteit een aanvulling is op DigiD of dat het om een vervangend initiatief gaat.

Lees alles bij de bron; tweakers

Sinds 21 sept 2009 moet iedereen die een paspoort of ID-kaart aanvraagt zijn vingerafdrukken inleveren bij de overheid. Deze gegevens zijn, in combinatie met de gezichtsscan, in principe ter beschikking voor zowel inlichtingen- als veiligheidsdiensten als politie en justitie.

Mensen die bezwaar hebben tegen het moeten afgeven van hun vingerafdrukken ter verkrijging van een paspoort of ID-kaart, staan dan ook volkomen in hun recht als ze als een van de principiële bezwaren aanvoeren dat ze weigeren mee te werken aan het inrichten van een overheidssysteem waar biometrische gegevens van onschuldige burgers kunnen worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden.
Alleen het niet opslaan van die gegevens kan voorkomen dat er justitieel ge- of misbruik van kan worden gemaakt!

Op www.rvr.org kunt u zien of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking kunt komen en Vrijbit kent advocaten die gespecialiseerd zijn op dit dossier en bereid zijn mensen op toevoegingsbasis bij te staan.

Lees alles bij de bron; vrijbit

Tot veler verbazing verklaarde de rechtbank op 2 februari echter zowel Privacy First als de 21 mede-eisers niet-ontvankelijk. Aan een inhoudelijke behandeling van de rechtsvragen inzake de nieuwe Paspoortwet kwam de rechtbank om deze reden niet toe. Hierbij stelt Privacy First u in kennis van haar besluit om tegen dit vonnis in hoger beroep te gaan.

Voordeel tijdens het hoger beroep is dat de Europese Commissie de nieuwe Paspoortwet grondig gaat onderzoeken op strijdigheid met het recht op privacy en dat in de Tweede Kamer inmiddels sprake is van een meerderheid tegen opslag van vingerafdrukken. Deze nieuwe politieke situatie vormt voor ons Paspoortproces een grote steun in de rug.

Dit zal wellicht nog worden versterkt door een op 15 maart as. te verschijnen kritisch WRR-rapport terzake. Het is hierdoor zelfs mogelijk dat het Paspoortproces van Privacy First spoedig door de politiek zal worden ‘ingehaald’, bijvoorbeeld door intrekking van de nieuwe Paspoortwet voordat het hoger beroep zal zijn voltooid. 

Lees het volledige persbericht hier

Vereiniging Vrijbit heeft een brief met vragen naar de Kiesraad verzonden en daarbij dit persbericht uit laten gaan;

Deelname aan verkiezingen zonder identiteitsbewijs is onnodig moeilijk.

Wie geen, tot 5 jaar verlopen, ID-bewijs heeft kan tot en met 16 februari via de omweg van ‘stemmen per schriftelijke volmacht’ van zijn of haar stemrecht gebruik maken.

Op 2 maart 2011 vinden de komende Provinciale Statenverkiezingen plaats. Bijzonder belangrijke verkiezingen dit keer omdat via getrapt kiesrecht de uitslag van deze verkiezingen bepalend zal zijn voor de stemverdeling in de Eerste Kamer en daarmee of er in de Eerste Kamer na de nieuwe zetelverdeling een meerderheid zal komen die zich kan verenigen met het beleid van het huidige gedoog-kabinet Rutte-I.

Nog steeds echter speelt hier de kwestie dat het stemgerechtigde kiezers, die niet aan de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen willen of kunnen voldoen, onmogelijk wordt gemaakt om van hun stemrecht gebruik te maken of zij minstens ernstig worden belemmerd dat ongehinderd te kunnen doen op vertoon van hun stempas.

Lees hier het volledige bericht 

En hier de brief aan de kiesraad

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha