ID-Plicht - Paspoort

Later dit jaar beslist het kabinet of er een elektronische identiteitskaart komt, waarmee burgers zich op het internet kunnen identificeren. Er wordt al jaren gesproken over een dergelijke kaart, die in België al is ingevoerd.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie publiceerde deze week de Nationale Cyber Security Strategie, waarin de uitgangspunten staan voor de bestrijding van cybercrime. In het document wordt aangegeven dat het kabinet later dit jaar beslist over de komst van elektronische functionaliteit in reisdocumenten, zoals het paspoort en de identiteitskaart. De functionaliteit moet burgers in staat stellen om zich via het internet te identificeren en om digitale handtekeningen te kunnen zetten. Het is niet duidelijk of de functionaliteit een aanvulling is op DigiD of dat het om een vervangend initiatief gaat.

Lees alles bij de bron; tweakers

Sinds 21 sept 2009 moet iedereen die een paspoort of ID-kaart aanvraagt zijn vingerafdrukken inleveren bij de overheid. Deze gegevens zijn, in combinatie met de gezichtsscan, in principe ter beschikking voor zowel inlichtingen- als veiligheidsdiensten als politie en justitie.

Mensen die bezwaar hebben tegen het moeten afgeven van hun vingerafdrukken ter verkrijging van een paspoort of ID-kaart, staan dan ook volkomen in hun recht als ze als een van de principiële bezwaren aanvoeren dat ze weigeren mee te werken aan het inrichten van een overheidssysteem waar biometrische gegevens van onschuldige burgers kunnen worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden.
Alleen het niet opslaan van die gegevens kan voorkomen dat er justitieel ge- of misbruik van kan worden gemaakt!

Op www.rvr.org kunt u zien of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking kunt komen en Vrijbit kent advocaten die gespecialiseerd zijn op dit dossier en bereid zijn mensen op toevoegingsbasis bij te staan.

Lees alles bij de bron; vrijbit

Tot veler verbazing verklaarde de rechtbank op 2 februari echter zowel Privacy First als de 21 mede-eisers niet-ontvankelijk. Aan een inhoudelijke behandeling van de rechtsvragen inzake de nieuwe Paspoortwet kwam de rechtbank om deze reden niet toe. Hierbij stelt Privacy First u in kennis van haar besluit om tegen dit vonnis in hoger beroep te gaan.

Voordeel tijdens het hoger beroep is dat de Europese Commissie de nieuwe Paspoortwet grondig gaat onderzoeken op strijdigheid met het recht op privacy en dat in de Tweede Kamer inmiddels sprake is van een meerderheid tegen opslag van vingerafdrukken. Deze nieuwe politieke situatie vormt voor ons Paspoortproces een grote steun in de rug.

Dit zal wellicht nog worden versterkt door een op 15 maart as. te verschijnen kritisch WRR-rapport terzake. Het is hierdoor zelfs mogelijk dat het Paspoortproces van Privacy First spoedig door de politiek zal worden ‘ingehaald’, bijvoorbeeld door intrekking van de nieuwe Paspoortwet voordat het hoger beroep zal zijn voltooid. 

Lees het volledige persbericht hier

Vereiniging Vrijbit heeft een brief met vragen naar de Kiesraad verzonden en daarbij dit persbericht uit laten gaan;

Deelname aan verkiezingen zonder identiteitsbewijs is onnodig moeilijk.

Wie geen, tot 5 jaar verlopen, ID-bewijs heeft kan tot en met 16 februari via de omweg van ‘stemmen per schriftelijke volmacht’ van zijn of haar stemrecht gebruik maken.

Op 2 maart 2011 vinden de komende Provinciale Statenverkiezingen plaats. Bijzonder belangrijke verkiezingen dit keer omdat via getrapt kiesrecht de uitslag van deze verkiezingen bepalend zal zijn voor de stemverdeling in de Eerste Kamer en daarmee of er in de Eerste Kamer na de nieuwe zetelverdeling een meerderheid zal komen die zich kan verenigen met het beleid van het huidige gedoog-kabinet Rutte-I.

Nog steeds echter speelt hier de kwestie dat het stemgerechtigde kiezers, die niet aan de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen willen of kunnen voldoen, onmogelijk wordt gemaakt om van hun stemrecht gebruik te maken of zij minstens ernstig worden belemmerd dat ongehinderd te kunnen doen op vertoon van hun stempas.

Lees hier het volledige bericht 

En hier de brief aan de kiesraad

De nieuwe Nederlandse paspoortwet heeft de gemoederen deze week flink bezig gehouden. Privacy First, de stichting die ageert tegen deze wet, mag voorlopig geen rechtszaak beginnen tegen de overheid. De bezwaarmakers wilden de staat voor de rechter dagen omdat de nieuwe paspoortwet bepaalt dat vingerafdrukken moeten worden opgeslagen. De rechter bepaalde dat Privacy First en 21 medeklagers niet-ontvankelijk zijn. Dat betekent trouwens niet dat hun bezwaren niet deugen, maar dat de zaak aangespannen was bij een verkeerde rechter. De zaak kan opnieuw worden ingediend bij een andere, juiste rechtbank.

De Nederlandse paspoortwet, waarmee de Kamer in 2009 akkoord ging, is in Europa een ongehoord fenomeen. Alle Nederlanders boven de 14 jaar komen met hun vingerafdrukken, foto, sofi- of BSN-nummer in één databestand. Een bestand dat vrij toegankelijk is voor de inlichtingendienst en onder voorwaarden kan worden ingezien door justitie en politie. Wie weigert hierin te worden opgenomen wordt feitelijk het burgerschap ontnomen. Een weigeraar mag bijvoorbeeld niet meer stemmen.

Lees alles bij de bron; frieschdagblad

De plannen voor centrale opslag van biometrische gegevens uit het paspoort hebben geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. 

De stichting Privacy First klaagde de Staat aan vanwege de centrale opslag maar werd niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank in Den Haag. Dinsdag kondigde eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) aan een onderzoek te beginnen naar de rechtmatigheid van de Nederlandse database. 

Het Rathenau Instituut zet grote vraagtekens bij de beveiliging van grootschalige databases. Bovendien worden de belangen van burgers vaak over het hoofd gezien. Afgelopen dinsdag 25 januari publiceerde het instituut het boek Check in / Check out, waarin ook de paspoortkwestie aan bod komt. Ook het rapport Databases (november 2010) gaat in op ontwerpprincipes van databases.

Het Rathenau Instituut deed in 2007 al onderzoek naar de mogelijke opslag van biometrische gegevens uit het paspoort en hergebruik daarvan voor opsporing. Verschillende aspecten komen aan bod in deze publicatie.

Lees alles bij de bron; rathenau

Een nieuw jaar is begonnen en ik kan nog steeds niet beschikken over een geldig paspoort.

Toch lijkt er nu enig schot te komen in de rare situatie dat ik wegens allerlei nationale verplichtingen over een geldig reisdocument (paspoort of ID-kaart) moet kunnen beschikken terwijl de Nederlandse overheid mij dit tegelijkertijd weigert te verstrekken.De eisen uit de Paspoortwet (afstaan biometrische gegevens & de centrale opslag ervan) acht ik onrechtmatig, strijdig met o.a. het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en vecht ik aan via een bestuursrechterlijke procedure.


Op 15 februari zal de bestuursrechtbank
in Den Haag mijn zaak behandelen. De zitting staat gepland om 10.30 uur.  

Locatie: rechtbank Prins Clauslaan 60 Den Haag ( 5 min loopafstand van CS)

 De zitting is openbaar en kan ook bijgewoond worden door mensen die niet over geldige identiteitspapieren beschikken.

Persbericht


De geplande centrale opslag van alle vingerafdrukken en gezichtsscans van Nederlanders staat op losse schroeven nu ook regeringspartij VVD “zeer kritisch” is over de opzet. Minister Donner (Binnenlandse Zaken) zal tot februari 2011 geen onomkeerbare stappen nemen. Dit bleek tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken op 2 december 2010 in de Tweede Kamer.

Op 29 november startte eveneens in Den Haag het proces van Stichting Privacy First en 21 mede-eisers tegen de Paspoortwet. Wie de bestaande jurisprudentie en WRR-rapporten goed leest, komt maar tot één conclusie: elke opslag van biometrische gegevens (ook de huidige decentrale bij Nederlandse gemeenten) is in strijd met het EVRM. Daarom moeten gemeenten en de Raad van Europa snel ingrijpen.

De opslag is niet alleen buiten proportie, er zijn ook alternatieven die de burgerrechten beter respecteren. Dat blijkt wel uit het feit dat een groot aantal Europese landen (waaronder Duitsland) bewust afziet van databankopslag en kiest voor chip-opslag om dezelfde doelen te behalen.

De conclusie is helder: onze Nederlandse opslag van biometrische gegevens voldoet niet aan de voorwaarden, is onnodig en mág helemaal niet volgens het EVRM.

Lees de volledige opinie van Robin Caron hier

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha