ID-Plicht - Paspoort

Voorlopig worden de biometrische gegevens van paspoorten nog opgeslagen. De aanpassing van de software verloopt in stapjes. Allereerst worden de nieuwe gegevens gewist. Dat kan, schrijft de minister in een brief, enkele maanden duren. Daarna wordt onderzocht hoe de oudere gegevens (6 miljoen vingerafdrukken) het best uit de lokale bestanden kunnen verdwijnen.

Het Kamerlid Gerard Schouw van D66 zet grote vraagtekens bij de trage gang van zaken. 'De minister moet maar eens uitleggen waarom de verwijdering uit de opslag zo ingewikkeld is. Er moet toch iets op te bedenken zijn?' De parlementariër wil zo snel mogelijk af van het opslaan van vingerafdrukken, juist omdat biometrie niet feilloos is.

Lees alles bij de bron; volkskrant

Bij deze de brief die Vrijbit van Donner kreeg op dit schrijven en het antwoord wat Vrijbit hem vandaag stuurde.

De rechtzaak om als tijdelijke voorziening een ID-bewijs zonder vingerafdrukken te kunnen aanvragen (zaak Koopmans) dient op 1-7-2011 9:00 uur bestuursrechtbank Utrecht.

Ook is er een concept WOB verzoek opgesteld ivm het nieuwe paspoort per 1 oktober daar gaan we morgen mee verder (suggesties en verbeteringen welkom).

Vandaag begint de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met het uitreiken van verblijfsdocumenten met digitale pasfoto’s. Door de pasfoto voortaan ook digitaal op het verblijfsdocument vast te leggen, wordt het gemakkelijker om te controleren of de persoon die het document bij zich draagt ook de persoon in kwestie is. Alle lidstaten in Europa moeten vanwege een Europese verordening de digitale pasfoto op verblijfsdocumenten opnemen.

De digitale pasfoto zal worden opgeslagen op het document en - net als de fysieke pasfoto- worden opgenomen in het dossier van de IND.

Lees alles bij de bron; europanu

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een vervolg op de nieuwsbrieven die u heeft ontvangen op 29 april, 19 mei en 20 mei 2011.

Van de NVVB heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een reeks vragen gekregen met het verzoek die vragen van antwoorden te voorzien.

Het gaat om vragen die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

  • Opslag/ verwijderen vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie (RAAS);
  • Nederlandse identiteitskaart;
  • Kwaliteit en verificatie van vingerafdrukken.
  • De vragen en antwoorden treft u als bijlage bij deze nieuwsbrief aan.

Met dank aan Ron vd NVVB voor het toesturen vd Nieuwsbrief & bijlage

...De Paspoortuitvoeringsregelingen zijn ministeriële regelingen. In tegenstelling tot de andere aanvraaggegevens zullen de vingerafdrukken niet 11 jaar worden bewaard maar slechts in het Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstation (RAAS) worden opgeslagen tot het moment dat de uitreiking van het reisdocument daarin is geregistreerd. In het RAAS blijft wel het administratieve gegeven aanwezig of vanwege de leeftijd van de aanvrager dan wel vanwege een permanent of tijdelijk gebrek er geen vingerafdrukken bij de aanvraag zijn opgenomen...

...Gelet op het besluit om voor nu te stoppen met de opslag van de vingerafdrukken in de reisdocumenten-administratie is het ook aangewezen om niet langer vier vingerafdrukken op te nemen bij de aanvraag van een reisdocument. Volstaan kan worden met de twee vingerafdrukken die op grond van Europese regelgeving verplicht zijn voor de opslag in de chip van het reisdocument...

...De Paspoortwet wordt ook gewijzigd in verband met het besluit om de Nederlandse identiteitskaart daarin niet meer de formele status van reisdocument toe te kennen. De Europese verordening3 is dan niet meer op de Nederlandse identiteitskaart van toepassing. Zodra de Paspoortwet is gewijzigd, vervalt de Europese eis dat de chip in de identiteitskaart twee vingerafdrukken bevat. Het opnemen van vingerafdrukken bij de aanvraag van de Nederlandse identiteitskaart kan dan beëindigd worden.

Ik streef er naar het wetsvoorstel tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de hiervoor genoemde wijzigingen medio 2012 aan de Raad van State van het Koninkrijk voor te leggen. 

Lees de volledige brief bij de bron: ikregeer

Wie een paspoort aanvraagt, moet hoe dan ook nog steeds vingerafdrukken afstaan. Deze worden opgeslagen op een chip op het paspoort zelf. Dat zou echter niet langer gelden voor identiteitskaarten, kondigde Donner eerder al aan. Hij zou om die reden de paspoortwet wijzigen. Alleen het wetsvoorstel daartoe kan volgens hem pas halverwege 2012 worden voorgelegd aan De Raad van State. Nog zeker een jaar lang moeten ook aanvragers van een ID-kaart verplicht hun vingerafdruk afstaan.

‘Wij vinden dat veel te lang’, zegt burgerrechtenrechtenorganisatie Privacy First. D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw: ‘Ik ga de minister hierover ondervragen. Dit moet sneller.’ Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken duurt het zo lang omdat ‘er bij het schrijven van het wetsvoorstel nogal veel komt kijken’.

Lees alles bij de bron; depers

Aanstaande woensdag vindt er een zitting plaats in de eerste Amsterdamse paspoortzaak.

De eiser heeft in maart 2010 een paspoort aangevraagd, maar weigerde daarbij zijn vingerafdrukken af te staan. Hij beriep zich hiervoor onder meer op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en op de Europese Richtlijn persoonsgegevens. De burgemeester vond het bezwaar echter ongegrond en weigerde om de aanvraag in behandeling te nemen.

De rechtbank moet nu beoordelen of het bezwaar van de eiser gegrond is, en of de burgemeester de aanvraag alsnog in behandeling moet nemen.

De zitting zal plaats vinden op 25 mei om 09:00 uur aan de Parnassusweg 220, Toren F, in Amsterdam.

Lees het volledige persbericht hier

In onze paspoorten staan vingerafdrukken van slechte kwaliteit. Op een chip. Stoppen met het opslaan van afdrukken verandert daar helemaal niets aan.

Want diezelfde afdrukken, waarvan er dus veel slecht zijn, staan nog wél gewoon op onze paspoorten. In een chip. En daar komt geen enkele verandering in. Gaat de douane straks ergens ter wereld een afdruk van een Nederlandse vinger nemen, en die vergelijken met de in de chip opgeslagen afdruk, dan is de kans aanzienlijk dat de twee afdrukken niet overeenkomen. Het kan er toe leiden dat mensen worden beschuldigd van identiteitsfraude. 

Lees alles bij de bron: depers

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha