ID-Plicht - Paspoort

De Hoge Raad heeft op 9 september geoordeeld dat er geen leges mogen worden geheven voor een Nederlandse identiteitskaart (NIK). Het arrest van de Hoge Raad is per direct van kracht en betekent dat er aan de balie geen leges meer mogen worden gevraagd.

Over de gevolgen van het arrest overlegt de VNG op zeer korte termijn met de minister van BZK. De VNG zal in dat overleg de financiële schade en de toekomstige financiering aan de orde stellen. Het verstrekken van de NIK is een aan de gemeente opdragen taak waarvan bekostiging door de gemeente niet opportuun is.

Nieuwe aanvragen

Voor nieuwe aanvragen geldt vanaf 9 september 2011 dat de gevolgen van het arrest op de korte termijn neerkomen op het feit dat de gemeente geen leges in rekening brengt voor personen vanaf de leeftijd van 14 jaar. Voor jongere personen geldt tot nader order dat de legesheffing in tact blijft.

Voor afhandeling van de reeds verstrekte NIK-en tot 9 september 2011 gelden de onderstaande punten:

Aanvrager vraagt zijn geld terug binnen zes weken nadat de NIK is verstrekt. Het bezwaar is ontvankelijk en gegrond: restitutie van de leges.
Aanvrager heeft bij de aanvraag van de NIK bezwaar ingediend. Het bezwaar is ontvankelijk en gegrond: restitutie van de leges.
Aanvrager vraagt zijn geld terug, heeft destijds geen bezwaar gemaakt en de NIK is langer dan zes weken geleden verstrekt: bezwaar is niet ontvankelijk wegens termijnoverschrijding.

Vandaag heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gestuurd aan de VNG. Deze is hier te downloaden.

Gemeenten mogen geen leges heffen voor de identiteitskaart. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. 

Volgens de raad is de geldende identificatieplicht voor de meeste mensen de enige reden om een identiteitskaart aan te vragen. Het belang van de overheid bij de kaart is daarmee groter dan het belang van de burger.

Volgens vaste rechtspraak mag een gemeente alleen leges heffen voor diensten die, aldus de Hoge Raad, in overheersende mate een belang van een individuele burger dient.

Alles bij de bron; gemeente (thnx-2-Dick)

De Hoge Raad doet op 9 september uitspraak over leges voor de identiteitskaart. De advocaat-generaal adviseerde in mei de Hoge Raad leges voor de identiteitskaart in tact te laten. Het advies ondersteunt het standpunt van de NVVB en de VNG naar aanleiding van een eerdere rechtszaak.

De kwestie kwam aan het rollen toen een inwoner van Leudal in 2004 een procedure aanspande tegen de gemeente. De inwoner maakte bezwaar tegen de leges die de gemeente in rekening bracht voor het aanvragen van een identiteitskaart.

..... In hoger beroep heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch overwogen dat in ieder geval met de invoering van de algemene identificatieplicht bij de Wet op de uitgebreide identificatieplicht van 24 juni 2004, Stb. 2004/300 het publieke belang bij het bezit van een identiteitskaart zozeer is gaan overheersen dat het individuele belang bij het bezit daarvan van ondergeschikte betekenis is.

In cassatie is slechts de legesheffing met betrekking tot de identiteitskaart in geschil. Advocaat-Generaal Van Ballegooijen zet aan de hand van de Gemeentewet, de parlementaire geschiedenis daarbij en de jurisprudentie van de Hoge Raad uiteen wat dient te worden begrepen onder een dienst. Vervolgens licht de A-G aan de hand van de - parlementaire geschiedenis bij de - Paspoortwet, de Wet op de identificatieplicht en de Wet op de uitgebreide identificatieplicht uiteen dat een identiteitskaart in de eerste plaats bedoeld is een reisdocument te zijn. Van ondergeschikt belang acht hij dat burgers door middel van een identiteitskaart kunnen voldoen aan de per 1 januari 2005, dus niet in het jaar van afgifte van de onderhavige identiteitskaart, geldende toonplicht.

Alles bij de bron; nvvb 

De historie erachter staat hier nogmaals 

Ongeveer 5 procent van de foto’s die digitaal in het paspoort zijn opgeslagen bevat fouten. 1 tot 2 procent is van zodanig slechte kwaliteit, dat een gezichtsherkenningsysteem deze ten onrechte onvoldoende op de paspoorteigenaar vindt lijken. Dat zegt Luuk Spreeuwers. Hij is biometrie-onderzoeker aan de Universiteit Twente en onderzocht in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de prestaties van verschillende gezichtsherkenningssystemen. Dat gebeurde in voorbereiding op een aanbesteding voor de bouw van 36 e-gates op luchthaven Schiphol. 

Spreeuwers trof onder meer ingescande 'scheurtjes, stof en haartjes' op de foto's in het paspoort aan. 15 procent van de foto's heeft één of meer verticale lijnen die geen data bevatten. Deze fouten zijn ontstaan bij het digitaliseren vd geleverde fysieke foto. Vanwege de door hem geconstateerde lage kwaliteit van de paspoortfoto's pleit Spreeuwers er voor het huidige foto-opnamesysteem ingrijpend te wijzigen. 

Beide typen fouten zijn te voorkomen door op het stadhuis een digitale foto te maken van paspoortaanvragers, op het moment dat ze hun paspoort komen aanvragen. Een extra voordeel daarvan is dat identiteitsfraude tijdens de aanvraag lastiger wordt.  

Alles bij de bron; computable 

In het Gemini Ziekenhuis wordt maandag 5 september een nieuw patiëntenregistratiesysteem in gebruik genomen, waarbij niet meer gewerkt wordt met het ponsplaatje. Vanaf genoemde datum hoeft de patiënt alleen zijn identiteitsbewijs en het bewijs van de zorgverzekeraar mee te nemen naar een afspraak in het ziekenhuis....

...Bij onze nieuwe wijze van registreren werken wij met registratie-etiketten met daarop vermeld de patiëntgegevens. Omdat veel patiënten gebruik maken van een afsprakenkaart, krijgt de patiënt indien gewenst een persoonlijke afsprakenkaart met registratie-etiket.

Wat wel heel belangrijk is, is dat de patiënt bij elke afspraak zijn identiteitsbewijs en bewijs van de zorgverzekeraar bij zich heeft." 

PN;

Dit is volgens mij niet conform de afspraak, slechts bij de eerste afspraak moet je identiteit gecontroleerd worden. Zie onderstaande tekst gevonden op consumentendezorg.nl

Wanneer en hoe moet ik mij legitimeren als ik zorg nodig heb?

Bij elke eerste behandeling door een zorgverlener of een zorginstelling moet u zich kunnen legitimeren.  

Paspoorten die een niet uitleesbare chip met vingerafdrukken hebben, worden niet vervangen. Sterker nog, gemeenten blijven die falende paspoorten in de komende jaren uitgeven.

Uit onderzoek blijkt dat zo'n 20 procent van alle nieuwe paspoorten die nu worden uitgegeven, een niet of foutief uitleesbare chip hebben. Volgens het ministerie heeft dat geen consequenties omdat de chip nog niet wordt uitgelezen bij grenscontroles.

PN: vernietigen (in de magnetron) vd RFID heeft dus geen gevolgen

Lees alles bij de bron; webwereld

Binnenkort zal de Nederlandse identiteitskaart niet langer als officieel reisdocument worden beschouwd voor reizen naar landen buiten de Europese Unie (EU).

Houders van een identiteitskaart hoeven in het vervolg minder persoonlijke gegevens prijs te geven.
Dit heeft bijvoorbeeld consequenties voor reizigers naar Turkije of Zwitserland, waarvoor voortaan een paspoort nodig zal zijn om mee af te reizen.

Vakantiegangers hebben nog wel voldoende aan de identiteitskaart wanneer ze binnen de EU blijven.

Bron; nu

Vingerafdrukken die nodig zijn voor een paspoort, worden vanaf eind juli niet meer bewaard. Gemeenten en andere uitgiftepunten van reisdocumenten beschikken alleen nog over de vingerafdrukken tot het paspoort is afgegeven. Daarna zijn ze niet meer te raadplegen.

Dat heeft minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) dinsdag geantwoord op vragen van D66. Paspoortgegevens worden 11 jaar bewaard, maar op aandrang van de Tweede Kamer besloot de minister te stoppen met de opslag van vingerafdrukken. De opslag kent nu nog te veel onzekerheden, waardoor fouten zouden kunnen ontstaan bij het vaststellen van een identiteit.

De Kamer was tevreden met het besluit, maar D66-Kamerlid Gerard Schouw vreesde dat het te lang ging duren voor de opslag echt stopte. De verwijdering van de ongeveer zes miljoen vingerafdrukken die al opgeslagen waren, duurt langer. Eind augustus moet duidelijk zijn hoe dit in zijn werk moet gaan.

Bron;automgids

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha