Vraag 5
Bent u bereid om de eerdergenoemde ‘weigeraars’ gezien de belemmeringen en de voorgenomen wijziging van de paspoortwet een nooddocument te verschaffen? 


Antwoord
Het verstrekken van een nooddocument aan ‘weigeraars’ is niet mogelijk.

Op grond van artikel 16, eerste lid, van de Paspoortwet wordt een nooddocument verstrekt indien degene die recht heeft op een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, op het moment van vertrek niet in het bezit blijkt van een geldig of voor de reis bruikbaar reisdocument, en aantoont zwaarwegende belangen te hebben bij de reis.

Ingevolge artikel 8 van de Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001 kan het verstrekken van een noodpaspoort uitsluitend geschieden ten behoeve van een aanvrager, die voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zijn reis geen uitstel gedoogt, en niet in staat moeten worden geacht op tijd een ander reisdocument te verkrijgen van de ten aanzien van hem tot verstrekking bevoegde autoriteit in Nederland. Van een dergelijke situatie is hier echter geen sprake, omdat de ‘weigeraars’ wel een reisdocument kunnen verkrijgen.

Alles bij de bron; deregering