45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Long Read; Big Data vangt nog geen boeven, een algoritme is nog geen agent

Binnenkort gebruikt de Nederlandse Politie een algoritme om te bepalen waar de kans op een inbraak of overval het grootst is. De politietop is enthousiast, maar experts zetten vraagtekens bij de effectiviteit.  Er is geen bewijs dat algoritmes die misdaadlocaties voorspellen daadwerkelijk effect hebben op de hoeveelheid criminaliteit in een gebied. Toch maakte de Politie in mei bekend het voorspellende algoritme CAS landelijk uit te gaan rollen.

 ...BIG BROTHER AWARD

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid kwam vorig jaar met een rapport dat waarschuwde voor de gevolgen van big data in overheidsbeleid. Predictive p olicing valt daar ook onder en moet volgens de raad dus uiterst voorzichtig worden uitgerold. Internetprivacy­ organisatie Bits of Freedom is ook kritisch over het gedrag van de politie; in 2015 gaf die de politie de Big Brother Award voor grootschalige privacyschending via een hun dataverzameling en ­gebruik. Voorlopig is de data van de politie echter niet te gebruiken om indivi­dueel gedrag te detecteren. Dat lijkt men ook niet van plan, maar de mogelijkheid bestaat wel als systemen zoals CAS eenmaal gemeengoed zijn.

Alles bij de bron; pdfdeIngenieur 


 

 

Input Vrijbit op concept wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal

Onderwerp: Consultatie Regels voor het afnemen, bewaren,verstrekken, gebruiken en vernietigen van menselijk lichaamsmateriaal voor andere doeleinden dan actuele diagnostiek of geneeskundige behandeling van de donor.

Mevrouw de Minister,

Stelling Burgerrechtenvereniging Vrijbit: Ambtelijk herhaald Concept Wetsvoorstel Wzl onacceptabel

Op 24-4-2017 introduceerde u, in licht gewijzigde vorm, opnieuw een concept wetsvoorstel waarbij net als in uw eerdere opzet op 5-8-2011 lichaamsmateriaal wat wordt of in het verleden ooit werd afgestaan voor de directe zorgverlening, zonder toestemming van de betrokkenen, kan worden bewaard voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijsdoeleinden, de ontwikkeling van nieuwe medicijnen of cosmetische producten EN beschikbaar wordt gesteld voor politie- en justitiediensten. [ noot 1]

Wij verzoeken u ten sterkste om (ook deze keer) dit voorstel in te trekken. Waarbij we u ook in een breder kader verzoeken om (eindelijk eens) op te houden met deze en álle andere pogingen vanuit de regering om de medische persoonsgegevens van de gehele bevolking te verzamelen en te gebruiken waar deze door de mensen om wiens lichaamsmateriaal en Genetische DNA blauwdruk uitsluitend beschikbaar worden gesteld voor het verlenen van zorg aan een persoon binnen de behandelrelatie van direct bij een specifieke behandeling betrokken zorgverlener....

...Dat er door de Rijksoverheid en ter zake bevoegde toezichthouders op publieke belangen geen adequate actie is ondernomen op het gegeven dat men verzamelaars en verwerkers van medische gegevens diende te verplichten tot het naleven van de wet achten wij laakbaar. Dát is nu bij uitstel namelijk en zaak van groot maatschappelijk belang. 

Dat de wetgever dit verwijtbare gedrag vertoonde is mede oorzaak van het feit dat de burger het vertrouwen kwijtraakt in de oprechtheid van een overheid die de belangen van de burger behartigt.

Dat u als minister dit verwijtbare nalaten rechtstreeks vanuit VWS, dan wel via aansturing van de daartoe aangewezen toezichthoudende instanties nu gebruikt voor de belangen van een datagulzige overheid die linksom of rechtsom zich de medische en biometrische data van iedere inwoner wenst toe te eigenen bestempelen wij als onethisch, onrechtmatig en een bij voorbaat historische blamage.

Alles bij de bron; pdfBurgerrechtenvereniging Vrijbit


Enschede koopt commerciële data over burgers

De gemeente Enschede zag na de decentralisaties tal van aanvragen voor zorg binnenkomen, maar had geen idee wie de aanvragers eigenlijk waren, hoe hun persoonlijke situatie eruit zag en welke diensten de aanvragers nog meer afnamen bij de gemeente. ‘Zoals een ondernemer zijn klanten wil leren begrijpen, zo wilden wij dat ook’, vertelt controller sociaal domein Eelco de Winter. ..

...Om die situatie goed te kunnen doorgronden, hebben gemeenten data nodig. Enschede heeft die zelf al in huis via het informatie-uitwisselingssysteem Suwinet, maar vanwege de strenge voorwaarden kan de gemeente die niet gebruiken. Het was één van de redenen voor Enschede om over te gaan tot het kopen van geanonimiseerde gegevens over de bewoners. ‘Die informatie wordt inderdaad geleverd door commerciële partijen. Zij bouwen hun databestanden op vanuit ‘harde’ bronnen zoals het Kadaster of de kentekenregistratie. Ook verzekeraars en banken kunnen informatie leveren. De data worden gevalideerd en verder aangevuld met informatie van andere partijen. Vervolgens worden er profielen gemaakt van de burgers...

...Omdat de profielen geanonimiseerd zijn, is niet te achterhalen welk persoon achter het profiel schuilgaat. Er kan zodoende door de gemeente alleen op postcodeniveau worden gekeken naar de vraag naar producten binnen het sociaal domein. Een bewuste keuze.

Eerenberg en De Winter juichen een datagedreven overheid toe, maar vinden het beschermen van de privacy van de burgers tegelijkertijd ook belangrijk. ‘Privacy is een groot dilemma voor alle gemeenten en het speelt op meerdere terreinen. Zo stijgt de veiligheid wanneer je de hele binnenstad volhangt met camera’s met gezichtsherkenning, maar de privacy-prijs is dan veel te hoog.’ 

Alles bij de bron; BinnLandsBestuur


 

Privacy op reis: wat mag de douane?

Als je naar het buitenland op vakantie gaat wil je goed voorbereid zijn. Maar is het ook verstandig om je geliefde smartphone mee te nemen? Net als je identificatiebewijs kan je apparatuur ook flink worden gecontroleerd bij de grens. In de Verenigde Staten zijn er zelfs plannen in gang gezet om de wachtwoorden van reizigers op te eisen. Op vakantie gaan kan op deze manier een grote impact hebben op je privacy. Het is handig te weten welke rechten je hebt als om inzage in jouw spullen of gegevens wordt gevraagd, dan kun je zelf ook een duidelijke grens stellen. Hier lees je alles over privacy op reis....

Vakantiecheck(in)list

Voordat je op reis gaat kun je de volgende vakantiechecklist doornemen om je gegevens bij de grens te beschermen:

1. Neem een oude of goedkope (prepaid)telefoon mee om te bellen.

2. Verander na je reis de wachtwoorden van je belangrijkste accounts.

3. Ontdoe je laptop of mobiele apparatuur van de data die je niet nodig hebt tijdens je trip, zodat het eventuele uitlezen van je apparatuur minder schadelijk is.

4. Versleutel je apparatuur.

5. Verwijder apps of beveilig deze met een wachtwoord.

6. Schakel apparatuur zoveel mogelijk uit om bepaalde typen cyberaanvallen te voorkomen.

7. Wis niet al je gegevens, want als het lijkt dat je iets verbergt zal je extra worden gecontroleerd bij de grens.

Alles bij de bron; CompTotaal


 

Google stopt met scannen van Gmail-berichten voor gepersonaliseerde advertenties

Google heeft bekendgemaakt dat het in de loop van dit jaar stopt met het scannen van e-mails in de consumentenversie van Gmail. De zoekgigant deed dit om advertenties aan te passen aan de profielen van gebruikers. Google schrijft dat het daarmee zijn beleid 'in lijn wil brengen met het beleid van zijn andere producten'. 

Het bedrijf geeft geen verdere redenen voor zijn beslissing. Volgens Bloomberg wil Google de verwarring bij klanten wegnemen, die komt doordat er een verschil in beleid bestaat tussen de zakelijke en de consumentenversie.

Alles bij de bron; Tweakers


 

DigiD verzamelartikel over inloggen & de opvolger E-Id

Het inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord op sites van de overheid zal op termijn niet meer kunnen. Het beveiligingsniveau van deze manier van inloggen is te laag en de overheid acht het niet veilig om dit zo te blijven doen. DigiD zal wel blijven werken met naast het wachtwoord een code uit een sms of uit de app van DigiD.

Ook komt er een rijbewijs en id-kaart met DigiD-chip uit. Het rijbewijs zal beschikbaar zijn in de eerste helft van 2018, de identiteitskaart volgt daarna, zegt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in een rapport over de voortgang van nieuwe manieren inloggen op overheidswebsites. 

De overheid is al jaren bezig met eID, een systeem van inloggen met meerdere systemen op websites van de overheid en bedrijven. Naast DigiD moeten er daarom meer systemen komen om in te loggen, die de overheid indeelt in betrouwbaarheidsniveaus. Hoe gevoeliger de gegevens zijn waar het inloggen toegang toe geeft, hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau moet zijn. Het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord is van het laagste niveau, de optie met een chip op het rijbewijs is onderdeel van een hoog niveau.

In de brief wordt een onderzoek aangehaald waaruit blijkt dat Nederlanders nog sceptich tegenover de opvolger van DigiD staan. Men begrijpt niet waarom een nieuwe inlogmethode wenselijk is en waarom het op zoveel verschillende manieren moet kunnen. "Gevoel speelt bij eID een belangrijke rol; DigiD is vertrouwd, er is scepsis jegens het onbekende," schrijft demissionair minister Ronald Plasterk. Hij verwacht dan ook dat we er wel aan gaan wennen zodra het nieuwe systeem op grote schaal wordt uitgerold.

Alles bij de bronnen; Tweakers & CompIdee


 

Duitse rechter verklaart de in 2015 ingevoerde bewaarplicht strijdig met EU-recht

Het Duitse Oberverwaltungsgericht van de deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft bepaald dat providers niet de verkeersgegevens van hun klanten hoeven op te slaan. De wet vereiste dat providers de verkeersgegevens van klanten, bijvoorbeeld metadata over de gespreksdeelnemers en de duur van een gesprek, tien weken moesten opslaan. Voor locatiegegevens gold een termijn van vier weken. 

De administratieve rechter schrijft dat 'de bewaarplicht in feite de verkeers- en locatiegegevens van alle gebruikers van telefoon- en internetdiensten omvat'. Dit is in strijd met wat het Europese Hof van Justitie in december in het Tele2-arrest heeft bepaald, aldus de mededeling. Daarin bepaalde het Hof dat het niet is toegestaan om massaal telecomgegevens te verzamelen; dit mag alleen voor het opsporen van ernstige misdrijven. De Duitse rechter zegt dan ook dat de wetgeving van tevoren moet specificeren voor welke personen of in welke gevallen de bewaarplicht geldt.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Eerst wet journalistieke bronbescherming er door, dan pas over het wetsvoorstel Computercriminaliteit III spreken

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie hield dinsdag 20 juni een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Computercriminaliteit III. Volgens NVJ-secretaris Thomas Bruning houdt de wet geen rekening met journalistieke bronbescherming. Dit wetsvoorstel ligt nog steeds in de Tweede Kamer en moet eerst worden aangenomen voordat CCIII kan worden aangenomen. Sinds 2000 ligt er al een dringend advies van de Raad van Europa om wetgeving op dit op dit punt in te voeren in de lidstaten.

Tijdens de deskundigenbijeenkomst besprak een twintigtal deskundigen met senatoren over  de noodzaak en het belang van de voorgestelde wetgeving; de te respecteren privcaywetgeving, databescherming en Europees kader, en uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Het wetsvoorstel Computercriminaliteit III  werd een jaar geleden aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie besprak na de deskundigenbijeenkomst de wijze van verdere behandeling van de beide wetsvoorstellen.

Alles bij de bron; NVJ