45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

NRC Checkt; 500 gevallen van identiteitsfraude per dag

Privacyadvocaat Olaf van Haperen zat vorige week bij Radio 1 om voor te lezen uit het boek Komt een vrouw bij de h@cker van journalist Maria Genova. Het boek gaat over de gemakzucht waarmee wij met onze persoonsgegevens omgaan. Volgens de laatste cijfers zijn er 500 gevallen van identiteitsfraude per dag, zei Van Haperen. 

Op de radio legde hij al uit dat het over verschillende gevallen van identiteitsfraude gaat, variërend van mensen die in phishing mails trappen tot mensen die een rekening betalen voor iets dat ze nooit hebben besteld. De auteur van het boek, Maria Genova, verwijst naar een CBS-artikel over 2012 waarin staat dat 1,5 procent van de Nederlanders ouder dan 15 jaar te maken heeft gehad met identiteitsfraude. De cijfers zijn gebaseerd op meldingen bij banken en aangiftes.

Als we dat CBS-cijfer over 2012 moeten geloven, klopt het dat het om 500 gevallen van identiteitsfraude per dag gaat. Maar sindsdien is dat cijfer gedaald. Waar het in 2012 om 1,5 procent van de Nederlanders boven de 15 jaar ging, is het in 2015 alweer gedaald naar 0,6 procent. Waar komt die daling vandaan?

We bellen als eerste met de politie, die ons doorverwijst naar de Fraudehelpdesk. Die zou een beter beeld hebben van het probleem. De helpdesk krijgt meldingen binnen die worden doorgegeven aan de overheid. Woordvoerder Tjerk Notten vindt 500 gevallen van identiteitsfraude per dag „aannemelijk klinken” maar hij kan zich niet voorstellen dat dat afneemt. Ook Wilfred van Roij, oud-politierechercheur, expert op het gebied van cybercriminaliteit, heeft de indruk dat steeds vaker identiteitsfraude wordt gepleegd. De precieze cijfers weet hij niet.

Als we het CBS daarnaar vragen krijgen we als antwoord dat het cijfers van de politie en de Veiligheidsmonitor krijgt. Dat onderzoeksbureau, dat in opdracht van de overheid werkt, is in mei opgeheven dus daar kunnen we helaas geen navraag doen. We bellen daarom met Marianne Junger, hoogleraar cybersecurity aan de Universiteit Twente. Ook zij vindt die 500 gevallen van fraude per dag aannemelijker klinken dan de afname in de CBS-cijfers. „Echt goede cijfers zijn er niet. Veel bedrijven doen geen melding van identiteitsfraude en het CBS zoekt nog naar manieren om het goed te meten.”

Conclusie; Experts denken niet dat de CBS-cijfers een goed beeld geven van de werkelijke grootte van het probleem. Wij beoordelen deze stelling als niet te checken.

Alles bij de bron; NRC


Belgisch gerecht vraagt een derde meer telefoongegevens op

Het gerecht heeft vorig jaar 60.095 keer bel- en internetgegevens opgevraagd bij de telecomoperatoren. Dat is een derde meer in vijf jaar tijd: in 2011 deed het gerecht dat maar 42.867 keer. Het gerecht probeerde vorig jaar vooral in kaart te brengen met wie een verdachte belde (32.305 keer), of om het gsm-verkeer rond een zendmast te analyseren (23.209 keer).

In real time telefoonverkeer traceren gebeurde vorig jaar 2.086 keer. Het traceren van internetverkeer gebeurde opvallend minder: 472 keer in 2015 tegenover 855 in 2011. 

Philippe Van Linthout, de voorzitter van de vereniging van onderzoeksrechters, ziet verscheidene redenen waarom het gerecht zo vaak telecomgegevens moet opvragen. "Het lukt sowieso niet vaak om telefoongesprekken tussen verdachten af te luisteren. Criminelen, zoals terroristen of drugsbendes, weten wel beter: ze bellen niet meer met elkaar."

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]


Apple dicht meerdere spionagelekken in nieuwe iOS-update

Apple heeft in een nieuwe iOS-update meerdere beveiligingslekken opgelost die door spionnen werden gebruikt om telefoons in de gaten te houden. Dat meldt The New York Times

In iOS 9.3.5 dicht Apple drie beveiligingsgaten die werden gebruikt door spionagesoftware gemaakt door de NSO Group, genaamd Pegasus. De nieuwe iOS-update kan vanuit de instellingen van iPhones, iPads en de iPod touch worden geïnstalleerd.

Met Pegasus is het mogelijk om SMS-berichten en e-mails te lezen. Ook kunnen spionnen telefoongesprekken volgen, geluiden via de microfoon opnemen en wachtwoorden verzamelen. De malware is gemaakt om niet op te vallen, waardoor slachtoffers geen idee hadden dat ze waren geïnfecteerd. Hij kan met een enkele klik op een link op een toestel worden geïnstalleerd. De iOS-malware werd ontdekt door mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor, die een verdacht SMS-bericht ontving op zijn iPhone. Hij liet het toestel onderzoeken door beveiligingsbedrijf Citizen Lab, dat ontdekte dat het toestel geïnfecteerd was.

Alles bij de bron; NU


Medicijn maakt soms vingerafdrukken tijdelijk onleesbaar

Een veelgebruikt kankermedicijn kan vingerafdrukken tijdelijk onleesbaar maken. Bij een op de zeven patiënten die het middel gebruiken, verdwijnt het reliëfpatroon op alle tien de vingertoppen. Zodra ze stoppen met het medicijn, keert het lijnenspel terug.

232bb9cb 5715 4f93 ab32 43a8e062bdfc

Medisch gezien heeft het verlies van vingerafdrukken geen betekenis, maar in de praktijk kunnen de gevolgen groot zijn, zegt hoogleraar Ron Mathijssen, internist-oncoloog in het Erasmus MC. Vingerafdrukken zijn nodig om een paspoort aan te vragen, toegangsdeuren te openen of een smartphone te ontgrendelen. De Amerikaanse douane verlangt bovendien vingerafdrukken van alle buitenlandse bezoekers. 

Het idee voor het onderzoek kwam van de politie, vertelt forensisch technisch rechercheur Sebastiaan Veelenturf. Een stagiaire op de afdeling forensische opsporing had een opa die na een chemokuur op zijn werk voor een dichte deur kwam te staan, omdat het biometrische toegangssysteem zijn vingerafdruk niet meer herkende. Zij vroeg zich af hoe vaak dat voorkomt. Tot nu toe zijn in de medische literatuur alleen paar gevallen geschetst. 

Verpleegkundig specialist Leni van Doorn van het Erasmus MC volgde 66 kankerpatiënten die capecitabine gebruikten en nam  voor, tijdens en na de behandeling vingerafdrukken af. De afdrukken werden beoordeeld door drie vingerafdrukspecialisten van de politie. Binnen acht weken na aanvang van de behandeling was bij 14 procent van de patiënten de kwaliteit van de vingerafdrukken ernstig verslechterd.  Hoe dat kan, is nog onduidelijk, zegt Mathijssen.

Voor het forensisch onderzoek hebben de Rotterdamse bevindingen geen gevolgen de vingerafdrukken van de betrokken kankerpatiënten weliswaar slecht van kwaliteit, maar op forensisch gebied nog wel degelijk bruikbaar, zegt Anko Lubach, bij het Nederlands Forensisch Instituut expert op het gebied van vingersporen.  

Alles bij de bron; Volkskrant


vd Steur stuurt Kamerbrief over EU US Privacy Shield

De leden van de Vaste Commissies voor Immigratie & Asiel/JBZ Raad en voor Veiligheid en Justitie hebben mij in hun brief van 18 juli 2016, nr. 159079.06u, enige vragen gesteld over het het EU - US Privacy Shield. Ik dank de leden voor deze vragen. Ik zal ze graag beantwoorden.

De leden van de fractie van D66 vragen of ik mij hard heb gemaakt voor de invoering van een horizonbepaling in het onlangs aangenomen ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU - US Privacy Shield. Indien dat niet het geval is geweest vragen deze leden om een toelichting waarom dit niet is gebeurd. De leden van de fracties van de PvdA en GroenLinks sluiten zich bij deze vragen aan.

...De vergroting van de zeggenschap van betrokkenen over hun persoonsgegevens en de verdere ontwikkeling van het stelsel van toezicht op de verwerking van persoonsgegevens zijn altijd belangrijke onderdelen geweest van mijn beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Ik heb onder meer met het EU - US Privacy Shield ingestemd omdat de bijlagen bij het ontwerpbesluit diverse nieuwe toezeggingen van de autoriteiten van VS bevat die betrokkenen de mogelijkheid bieden die zeggenschap te vergroten. De instelling van de Ombudspersoon voor het behandelen van klachten tegen vermeende privacyschendingen door inlichtingen- en veiligheidsdiensten door de VS is daar een goed voorbeeld van. Ook de ontwikkeling van een uitgebreid stelsel van klacht- en rechtsbeschermingsmogelijkheden van burgers tegen bedrijven juich ik zeer toe.

Juist met het oog op de burger heeft de Commissie inmiddels de "Guide to the EU - US Privacy Shield" bekendgemaakt. Burgers kunnen daarmee op gemakkelijke wijze inzicht krijgen in hun rechten onder het Shield. Ik stel deze inspanning van de Commissie zeer op prijs.

Alles bij de bron; RijksOverheid


Dossier telecomprovider opvragen - Voorbeeldbrief

Heb je niet alle gegevens meer compleet van alle oude abonnementen? Vraag aan de hand van de volgende brief je dossier op bij de telecomprovider. Deze voorbeeldbrief hoort bij de uitzending over geld terugvragen voor je 'gratis' mobiele telefoon. Lees daar ook meer achtergrondinformatie.

Voorbeeldbrief

Aan:
Betreft: Opvragen kopie dossier 
Klantnummer / telefoonnummer: 

Geachte heer/mevrouw,

Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk een volledig kopie van mijn dossier met betrekking tot bovengenoemd telefoonnummer voor de gehele periode en/of perioden dat ik klant ben geweest bij u. Onder een volledige kopie versta ik alle verwerkte persoonsgegevens inclusief bij u afgesloten contracten.

Voor de volledigheid vermeld ik dat u ex artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens gehouden bent om deze gegevens te verstrekken. Ik verwijs daarbij naar de uitspraak van de Hoge Raad van 29 juni 2007 (LJN: AZ4663), met de inhoud waarvan ik u bekend vertrouw. U wordt nadrukkelijk verzocht de stukken rechtstreeks naar onderstaand (e-mail)adres toe te sturen.

Ik zie de gevraagde stukken graag binnen 2 weken van u tegemoet.


Met vriendelijke groet,
Bron; AVRO/TROS-Radar


Privacy inwoners Veenendaal blijft een teer punt

De adviesraden van de gemeente zijn er niet gerust op dat met privacygevoelige persoonsgegevens van inwoners altijd op de juiste wijze wordt omgegaan. Temeer daar ook steeds meer vrijwilligers worden ingezet. Privacy blijft in hun ogen een 'teer punt'. Er worden kortom steeds meer privacygevoelige gegevens verwerkt, waarbij ook steeds meer wordt samengewerkt met andere overheidsorganen, maatschappelijke en zorgpartners. Gegevens worden gedeeld.

Het college is minder ongerust. ,,Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat gemeente en partners de privacywetgeving in acht nemen en zorgvuldig met gegevens omgaan." Er wordt op gewezen dat er standaard een bepaling geldt dat eenieder die kennis neemt van persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding daarvan. ,,Hoe de welzijnsorganisaties dat intern regelen is aan henzelf."

Dat is volgens de adviesraden Wmo-forum, Jongerenraad en Cliëntenraad Werk & Inkomen nu juist de achilleshiel. ,,Het is een noodzakelijk gegeven dat binnen de huidige welzijnsorganisaties vrijwilligers worden ingezet ter ondersteuning van (wijk)teams. Deze vrijwilligers kunnen zicht hebben of krijgen op privacygevoelige persoonsgegevens van medeburgers. Vrijwilligers kennen geen beroepsgeheim zoals professionals. Nu er meer en meer een beroep wordt gedaan op vrijwillige inzet, neemt het risico dat privacygegevens van burgers eenvoudig (ongewenst) verspreid worden ook toe", aldus de adviesraden.

Alles bij de bron; VeenendaalseKrant


Privacy-problemen door Pokémon Go en Tinder

Hartstikke leuk natuurlijk, tijdens een vrij moment even Tinderen. Of op jacht naar wat Pokémon. Maar daarmee zet je wel je privacy op het spel, zo vindt Marc Tarabella, een Belgisch lid van het Europees Parlement. Hij wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar het schenden van de privacy door veel populaire apps en diensten.

Volgens Tarabella houden de makers van verscheidene apps onder meer bij welke sites de gebruikers bezoeken, ook buiten de applicatie. Volgens Tarabella „zitten de gebruiksvoorwaarden vol bepalingen waarbij sprake lijkt van misbruik” en is er geen evenwicht tussen de rechten die gebruikers hebben en de rechten van fabrikanten.

Tarabella pleit dan ook voor een Europees waarschuwingssysteem. Met zo'n systeem moeten de landen samen „bedrijven die spotten met de rechten van de burgers” kunnen aanpakken. De Belgische politicus voert al langer een kruistocht tegen apps die niet heel voorzichtig zijn met persoonsgegevens. 

Alles bij de bron; MetroXL