45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Petitie gestart tegen afstaan social-media wachtwoord aan douane VS

Amerikaanse burgerrechtenbewegingen zijn een online petitie gestart om ervoor te zorgen dat reizigers die de Verenigde Staten binnen willen niet worden verplicht om hun socialmediawachtwoord af te staan. 

Deze regels zou buitenlandse reizigers, waaronder ook Nederlanders, verplicht om hun socialmediawachtwoorden op te geven. Dit zou nodig zijn in de strijd tegen terrorisme. De Electronic Frontier Foundation (EFF), Access Now, American Civil Liberties Union, het Committee to Protect Journalists, Freedom of the Press Foundation alsmede een groot aantal andere burgerrechtenorganisaties en privacyzoekmachine DuckDuckGo zijn nu de "Fly Don’t Spy" petitie gestart.

Daarin wordt minister Kelly gevraagd om socialmediawachtwoorden niet aan reizigers te vragen, aangezien dit een grote inbreuk op de privacy van mensen is en de Amerikaanse economie kan ondermijnen. Ook zal het weinig doen om terroristen en criminelen te stoppen, aangezien die andere accounts zullen opgeven. De maatregel zal uiteindelijk ook Amerikaanse burgers kunnen raken, aangezien andere landen dergelijke regels vervolgens ook zullen invoeren. Mochten de regels er toch komen, dan zegt bijna de helft van de Duitsers niet meer naar de VS op vakantie te gaan.

Alles bij de bron; Security


 

Zonder privacy is er geen vrijheid [longread essay]

De essentie van privacy is dat informatie over ons doen en laten binnen de oorspronkelijke context blijft. Wat we aan onze huisarts vertellen moet niet ineens opduiken in de supermarkt. Leerlingen mogen op school fouten maken zonder dat derden die informatie buiten de school voor andere doeleinden gebruiken.
 
Wanneer we privacy zo omschrijven, is iedereen er voorstander van. We zijn de afgelopen jaren echter bestookt met demagogische uitspraken als: ‘Privacy is de schuilplaats van het kwaad’ en ‘Wie niks te verbergen heeft, heeft ook niks te vrezen’. Dit doet geen recht aan het subtiele karakter en het grote maatschappelijke belang van privacy. Ons functioneren als vrije, autonome individuen staat of valt met privacy. Hoe kunnen we die beschermen?
 
Om de problemen te verduidelijken, presenteer ik hier stellingen, drogredeneringen en ten slotte aanbevelingen voor het nieuwe kabinet (en onszelf).
 
Stellingen
1. Gegevensstromen bepalen wie de macht heeft
2. Privacybescherming kan niet zonder digitale technieken
3. De politiek kan ICT-ontwikkelingen wel degelijk reguleren
4. Achteraf gezien is het optimisme over vrijheid en transparantie door internet naïef 
 
Drogredeneringen
1. Iedereen zet toch immers z’n hele hebben en houwen op Facebook?
2. We zoeken een balans tussen veiligheid en privacy
3. We kunnen doen wat we willen, want de gebruiker is akkoord
4. We moeten al uw gegevens hebben voor betere gezondheidszorg
5. Als we die data niet mogen verwerken, leggen we het af tegen onze Amerikaanse concurrenten
6. We tonen u uitsluitend advertenties die u wilt zien
 
To do
1. Beschouw privacy en gegevensbescherming als ‘het nieuwe groen’
2. Maak gegevensbescherming onderdeel van de cybersecurity-agenda
3. Bescherm mensen, soms zelfs tegen zichzelf
4. Herken en bescherm ‘de publieke zaak’ in de digitale wereld
5. Introduceer nieuwe rechten om informatie te ontvangen zonder toezicht en profilering
6. Behandel grote ICT-ondernemingen als nutsbedrijven en dwing ze tot opsplitsing
 
Alles bij de bron; Trouw

U-bocht rechtsspraak ? - Nederland levert Italiaanse cybercrime verdachte uit aan VS

Nederland heeft een Italiaanse man aan de Verenigde Staten uitgeleverd die verdacht wordt van het opzetten van een wereldwijd botnet voor het plegen van clickfraude. De Italiaan zou zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten allerlei servers hebben gehackt en voorzien van malware.

Deze deed zich voor als een webbrowser en simuleerde vervolgens menselijke clicks op advertenties die werden gehost op websites van de Italiaanse man. De Italiaan werd vervolgens door nietsvermoedende advertentiebedrijven voor deze nepclicks betaald.  

De Italiaan werd vorig jaar juni in Amsterdam aangehouden en afgelopen donderdag door Nederland uitgeleverd.  

Alles bij de bron; Security

Recherche wil langere bewaarplicht telefoongegevens

De Amsterdamse recherchechef Olivier Dutilh en officier van justitie Caroline Cnossen zeggen dat zij bij het bestrijden van de liquidatiegolf worden gehinderd door de afschaffing van de bewaarplicht voor telefoongegevens. Die gegevens worden na een half jaar automatisch vernietigd, terwijl onderzoek dan vaak nog niet is afgerond.

In een interview met De Telegraaf over liquidaties in Amsterdam verklaren zij dat een bewaartermijn van een half jaar te kort is. Dan zijn volgens hen lang niet altijd alle verdachten en/of alle voor het onderzoek relevante telefoonnummers in beeld. Op het moment lopen nog onderzoeken naar liquidaties uit 2012. Die leidden recent nog tot aanhoudingen. De politie wordt echter in ernstige mate gehinderd, doordat niet meer is na te gaan met wie de verdachten rond het moment van de moord contact hebben gehad.

Door een uitspraak van een rechter in 2015 is de bewaarplicht voor providers om privacyredenen opgeheven. Wel bewaren de providers uit eigen beweging de gegevens nog een half jaar, maar dat is om administratieve redenen.

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

Sociale media screenen bij asielaanvraag: "Geen schending privacy"

Het vluchtelingencommissariaat in België mag binnenkort de profielen op sociale media van mensen die asiel vragen in ons land onderzoeken. Het is een van de 30 aanpassingen aan het asielrecht die de federale regering vandaag goedkeurt. Asielzoekers moeten voor de controle van hun gsm of computer wel hun toestemming geven, maar wie dat niet doet maakt zich verdacht, aldus staatssecretaris Francken..

.. "Wie geen toestemming geeft, maakt zich in se al verdacht en zal daarvoor een heel goede verklaring moeten geven. Het werkt langs twee kanten. Via die controle van sociale media kunnen we kijken of iemands persoonlijke verhaal wel klopt. Van waar iemand is, wat zijn reisroute was bijvoorbeeld. Als iemand beweert dat hij rechtstreeks uit Afghanistan komt, maar we vinden op Instagram twee weken eerder een vakantiefoto met vriendin in Istanbul: dan klopt er iets niet. Ook wie iemands familie, vrienden en kennissen zijn, kan gouden informatie opleveren"

Dat Francken met deze nieuwe maatregel zou ingrijpen op de privacy van asielzoekers, spreekt hij resoluut tegen. "Het is terecht een gevoeligheid en een bezorgdheid, maar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is een onafhankelijke instantie. Het is niet de Dienst Vreemdelingenzaken, mijn administratie, die ineens toegang krijgt tot die gegevens. Het is goed dat die dingen worden gescheiden."...

Een andere wijziging is dat de originele identiteitsdocumenten van asielzoekers voortaan tijdelijk worden ingehouden tijdens de asielprocedure, om te vermijden dat kandidaten wiens aanvraag geweigerd wordt, papieren "verloren laten gaan" en zo hun eigen repatriëring verhinderen. Wie definitief erkend wordt in ons land, krijgt zijn originele identiteitsdocumenten niet meer terug maar een vluchtelingenpaspoort uitgereikt. 

"Wie bij ons bescherming krijgt, moet niet op vakantie gaan naar zijn thuisland", aldus Francken. "Dat zal in uitzonderlijke gevallen wel nog mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij de begrafenis van een familielid, maar dan moet dat gemeld worden bij de gemeente. Ik benadruk ook dat we de documenten niét achterhouden, wel inhouden. Ieders basisrechten blijven gegarandeerd. We zijn hard voor mensen die misbruik maken van ons systeem en zacht voor de kwetsbaren."

Alles bij de bron; deRedactie [Thnx-2-Luc]


 

Stichting Brein wint rechtszaak van amateurondertitelaars

Stichting Brein heeft een rechtszaak gewonnen die was aangespannen door een groep amateurondertitelaars. Zij maken Nederlandse ondertitels bij buitenlandse tv-series en films en plaatsen deze online. De rechtbank Amsterdam oordeelde deze week dat dat niet mag zonder toestemming van de filmmakers, blijkt uit het vonnis..

De Stichting Laat Ondertitels Vrij had in de rechtszaak bepleit dat de ondertitels een zelfstandig werk vormen, waardoor de houders van het auteursrecht op de originele tekst geen toestemming hoeven te geven voordat de ondertitels online worden verspreid. Volgens de rechter is er sprake van een letterlijke vertaling van auteursrechtelijk werk, en is daarom altijd toestemming van de auteur nodig voordat de ondertitels worden verspreid. Of de ondertitels gelden als zelfstandig werk is daarbij niet relevant.

Alles bij de bron; NU


 

Minister Kamp beantwoordt Kamervragen over de verkoop van browsergegevens.

2
Welke consequenties heeft dit Amerikaanse voorstel voor Europese en meer specifiek Nederlandse browsegegevens?

Antwoord
Het is moeilijk in te schatten of het schrappen van het opt-in regime van de FCC-resolutie in algemene zin impliceert dat de internetproviders de privacy van hun abonnees in de uitverkoop doen. De grotere Amerikaanse internetproviders gaven aan dat zij persoonsgevoelige informatie van hun abonnees niet aan derden zullen verkopen en dat zij in dat kader hun eigen privacybeleid zullen blijven voeren.
Daarnaast gaf een grote zakelijke internetprovider aan nu al een advertentieprogramma te hebben waarbij alleen geanonimiseerde, geaggregeerde data worden gebruikt voor onder andere adverteerders. Echter, gegeven het feit dat de internet service providers nog steeds onder toezicht van de FCC en de FTC staan en de ‘Broadband Privacy Rules’ toch pas in december 2017 in werking zou treden, verandert er weinig aan de bestaande situatie.
Nu het opt-in regime (toestemmingsvereiste) geschrapt wordt, zou dat tot gevolg kunnen hebben dat Amerikaanse of consumenten van elke andere nationaliteit die klant zijn bij een Amerikaanse internetprovider een lager beschermingsniveau geboden wordt, bijvoorbeeld doordat andere internetproviders andere zakelijke afwegingen maken. Voor internet service providers die op de Europese of Nederlandse markt actief zijn, geldt het EU-privacyrecht. Dat recht stelt strenge eisen aan de wijze waarop verantwoordelijken moeten omgaan met de gegevens van hun klanten. Zie verder het antwoord op vraag 3.

3
Op welke manier zorgen bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de E-Privacyverordening nu en in de toekomst ervoor dat wordt voorkomen dat Europese browsegegevens worden doorverkocht aan Amerikaanse bedrijven?

Antwoord
In de EU en dus ook in Nederland gelden de Europese algemene privacyrichtlijn (95/46/EG) die in de Wet bescherming persoonsgegevens is geïmplementeerd en de Europese ePrivacy richtlijn (2002/58/EG) die in de Telecommunicatiewet is geïmplementeerd...  In dit Europees juridisch kader is geregeld dat het exporteren (doorgifte) van persoonsgegevens (onder andere persoonsgevoelige browserdata) ook een vorm van verwerking van persoonsgegevens is en de geldende voorwaarden ook voor de doorgifte van persoonsgegevens van toepassing zijn. Doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EU is echter aan strenge regels onderworpen zodat de Europese burgers na doorgifte in beginsel een vergelijkbare bescherming genieten als binnen Europa.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Strengere grenscontrole voor wie uit Molenbeek naar de VS reist

Wie in Molenbeek woont of werkt en een reis naar de VS plant, houdt best rekening met extra controles aan de grens. Dat meldt de RTBF. Iemand die voor de jeugddienst in Molenbeek werkt, ondervond het recent aan de lijve. Bij het invullen van zijn ESTA, het inreisdocument dat je in de VS moet voorleggen, werd de naam van zijn werkgever gevraagd. Een geldig visum had hij op zak. Toch werd Eloy er bij de grenscontrole uitgepikt, voor wat hij zelf enkele "dwingende bijkomende vragen" noemt. ...over zijn roots, zijn familie en ook eventuele reizen naar landen waarvoor Trumps immigratiewet geldt. Ook over zijn job in Molenbeek kreeg hij veel vragen.

Eloy, die na het gesprek wel degelijk toegang kreeg tot de VS, spreekt van een bijzonder onaangename en stresserende ervaring, waaraan hij vooral een gevoel van onrechtvaardigheid overhoudt. Eloy is geen alleenstaand geval. Burgemeester van Molenbeek Françoise Schepmans heeft weet van gelijkaardige verhalen bij andere inwoners van haar gemeente.

Alles bij de bron; deRedactie